MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR


Radno mjesto


DRNIŠ, ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
Djelomično
4.3.2021.
30.4.2021.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
1 godinu
DOM ZDRAVLJA DRNIŠ
Broj, __426____/21.
Drniš, 02.03.2021. god.
                
 Na temelju  čl. 32. Statuta Doma zdravlja Drniš dana  02.03.2021. godine donosim odluku o raspisivanju
                                           
                                         N A T J E Č A J A                  
 
za prijem u radni odnos  na neodređeno vrijeme za slijedeće radno mjesto:
 
1. medicinska sestra/tehničar, m/ž,  jedan izvršitelj,  rad na neodređeno vrijeme
Mjesto rada: internistička ordinacija  u Drnišu  
 
Uvjeti: SSS- medicinska sestra/tehničar, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad, poznavanje rada na računalu, jedna godina radnog staža.
 
Kandidatima koji su završili petogodišnji obrazovni program medicinska sestra/ tehničar  radno iskustvo  i stručni ispit nisu potrebni.
 
Uz prijavu za natječaj kandidati trebaju  priložiti: životopis, preslik domovnice, preslik dokumenta o stečenoj stručnoj spremi, preslik uvjerenja o položenom stručnom ispitu (kandidati koji su u obvezi polagati ispit), preslik odobrenja za samostalan rad, potvrda ili osobna izjava o poznavanju rada na računalu, elektronički zapis ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima o radnom stažu i radnom odnosu (osim kandidata  koji su završili petogodišnji obrazovni program medicinska sestra/tehničar), uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci).
 
Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. 
 
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno priložiti dokaze o tom statusu.
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (''NN'' 121/17), dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i  dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
 
Prijave  s dokazima  o ispunjavanju uvjeta  podnose se u roku od 8 dana od dana  objave natječaja u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje na adresu: Dom zdravlja Drniš, Drniš, Josipa Kosora 16, s naznakom '' za natječaj''. 
 
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Dom zdravlja Drniš zadržava pravo ne donijeti odluku o izboru kandidata te poništiti natječaj bez obrazloženja.
 
O rezultatima natječaja kandidati  će biti obaviješteni u roku od  15 dana   od dana isteka roka za podnošenje prijava.
 
Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati natječaja  su izričito suglasni  da Dom zdravlja Drniš kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.
                                                                                                                                                                                                      
 

Poslodavac


DOM ZDRAVLJA DRNIŠ, ugovorna zdravstvena ustanova
pisana zamolba: Josipa Kosora 16, 22320 Drniš