DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR (M/Ž)


Radno mjesto


BIOGRAD NA MORU, ZADARSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
2 smjene
Nema smještaja
Djelomično
11.1.2019.
18.1.2019.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Potrebno poznavanje osnova informatike
  • osnove korištenja računala u Windows okruženju

Potreban položen stručni ispit; državni stručni ispit
1 godinu
Opis posla: obrada knjižnične građe, sudjelovanje u izgradnji fonda, pružanje informacija korisnicima i provođenje posebnih oblika rada korisnicima.

Na temelju članka 29. Statuta Gradske knjižnice Biograd na Moru KLASA:612-04/14-01/4, UR.BROJ:2198/16-11-14-1 od 22. svibnja 2014. godine; članka 6. Pravilnika o radu Gradske knjižnice Biograd na Moru, čl. 13., stavka 2. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, članka 25. i članka 34. Zakona o knjižnicama („Narodne novine", broj 105/97., 5/98., 104/00. i 69/09.), v.d. ravnateljica Gradske knjižnice, dana 11. siječnja 2019. godine objavljuje

NATJEČAJ
za radno mjesto
DIPLOMIRANOG KNJIŽNIČARA –   na neodređeno, puno radno vrijeme 
Broj izvršitelja: jedan (1)
Uvjeti:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 60 ECTS bodova iz programa knjižničarskog usmjerenja, odnosno studij knjižničarskog usmjerenja kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, ili završen drugi preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, uz obvezu stjecanja 30 ECTS bodova iz programa knjižničarskog usmjerenja.
položen stručni ispit za diplomiranog knjižničara.
znanje dva strana jezika – engleski, njemački, ili talijanski i francuski
korištenje računalnih programa
Uz prijavu je potrebno priložiti sljedeće dokumente:
životopis
domovnicu
dokaz o položenom stručnom ispitu
dokaz o stručnoj spremi sukladno natječaju
uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 30 dana).
Kandidati mogu priložiti neovjerene preslike dokumenata. Izabrani kandidat dužan je prije sklapanja Ugovora o radu priložiti dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenom presliku.
Kandidat koji ima pravo prednosti pri prijemu u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. U tom slučaju uz prijavu je potrebno priložiti original potvrde o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.
Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu javiti oba spola.
Kandidati mogu biti pozvani na intervju, a ako se kandidati ne odazovu, smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj, i ne smatraju se više kandidatima.
Prijave se podnose u roku od osam dana od dana objave na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu: Gradska knjižnica Biograd na Moru, 23 210 Biograd na Moru, Šetalište kneza Branimira 52, s naznakom za natječaj.
• Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
• Ravnateljica zadržava pravo poništavanja natječaja
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Navedeni natječaj oglašen je i na mrežnim stranicama Gradske knjižnice Biograd na Moru.
•Natječaj traje od 11. siječnja do 18. siječnja 2019. godine.
 
                                                                                               
 
 
 
 

Poslodavac


GRADSKA KNJIŽNICA BIOGRAD NA MORU
pismena zamolba: ŠETALIŠTE K.BRANIMIRA 52, 23210 BIOGRAD N/M