UČITELJ / UČITELJICA RAZREDNE NASTAVE


Radno mjesto


GROHOTE, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
9.11.2018.
17.11.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
Temeljem Zakona o poticanju zapošljavanja („N.N.“ br57/12.,120/12.,i 16/17) Osnovna škola Grohote  Podkuća 28, 21430 Grohote raspisuje 
NATJEČAJ ZA
STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA 
1. Učitelj/ica razredne nastave - 1 izvršitelj na određeno vrijeme,  puno radno vrijeme –trajanje 12 mjeseci
Uvjeti:
Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („N.N“, br.  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17. i 68/18.)  i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu („Narodne novine“, br. 47/96. i 56/01.).
Uz prijavu na natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa kandidati trebaju dostaviti slijedeću dokumentaciju:
- životopis,
- presliku domovnice
- presliku dokaza o ispunjavanju uvjeta tražene struke i razine obrazovanja
- presliku dokaza o nezaposlenosti iz evidencije HZZ
- potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
- presliku uvjerenja da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz čl.106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi - ne starije od 6 mjeseci.
U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („N.N.“ 42/18) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za stručno osposobljavanje za rad.
 Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
 Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnim pločama školske ustanove i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Nepravodobne i nepotpune  prijave neće se razmatrati.
 Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja  dostaviti osobno ili poštom na adresu škole: Osnovna škola Grohote , Podkuća 28, 21430 Grohote, s naznakom „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa.
Uvjet je da nezaposlena osoba nema više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje se obrazovala.

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA 'GROHOTE'
pismena zamolba: PODKUĆA 28, 21430 GROHOTE