VATROGASAC VOZAČ VATROGASNIH VOZILA (M/Ž)


Radno mjesto


SENJ, LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
5.11.2018.
13.11.2018.

Posloprimac


 • Srednja škola 3 godine
 • Srednja škola 4 godine

Kategorija C
Nije važno
 
  
1.VATROGASAC VOZAČ
   VATROGASNIH VOZILA (m/ž)          - na neodređeno vrijeme radi popune slobodnog radnog mjesta - 1 izvršitelj
                                                              - probni rad 6 mjeseci

 

I. UVJETI RADNOG MJESTA:

 

Osoba pored općih uvjeta predviđenih Zakonom o radu mora zadovoljavati slijedeće posebne uvjete:

 1. Srednja školska sprema vatrogasnog smjera, odnosno srednja stručna sprema drugog smjera, pod uvjetom da u roku od dvije godine od prijema u radni odnos završi prekvalifikaciju
 2. Tjelesno i duševno sposoban za obavljanje vatrogasne djelatnosti
 3. Da nije kažnjavan i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine te protiv službene dužnosti
 4. Prilikom zasnivanja radnog odnosa starosna dob definirana Zakonom o vatrogastvu - da nije starija od 30 godina /kod prvog zaposlenja («Narodne novine» 106/99, 117/01 i 36/02 – Odluka USRH,96/03, 139/04 – proč. tekst i 174/04, 38/09 i 80/10)
 5. Najmanje „C“ kategorija za upravljanje motornim vozilima za traženo  radno mjesto
 
Uz prijavu kandidati iz  ovog oglasa obavezni su priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz oglasa
 • životopis,
 • presliku osobne iskaznice
 • dokaz o školskoj odnosno stručnoj spremi (svjedodžba),
 • presliku vozačke dozvole,
 • uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak(izvornik ili ovjerena preslika, uvjerenje ne starije od 6 mjeseci)
 • elektronički zapis, odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

 
Tražena dokumentacija dostavlja se u preslici, a može se dostaviti u originalu ili ovjerenoj preslici. Prije zasnivanja radnog odnosa kandidat je dužan poslodavcu dostaviti na uvid originalne dokumente za koje je u prijavi dostavio preslike istih.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
 
II. ODABIR KANDIDATA:
 
Kandidati koji budu ispunjavali formalne uvjete iz oglasa biti će provjereni putem pisanog testiranja i razgovora (intervjua). Za svaki dio provjere kandidatu se dodjeljuje određen broj bodova u rasponu od 1 do 50, sveukupno najviše 100 bodova. Pisana provjera sastoji se od 10 pitanja za koji točan odgovor se dobiva po 1 bod, ukupno najviše 10, ( Popis literature za pripremu teorijske provjere – prilog 1), nakon čega se dobiveni rezultat ponderira s koeficijentom 5,00, a tako dobiveni broj predstavlja broj ostvarenih bodova na pisanoj provjeri.
 

Da bi pristupili razgovoru kandidati moraju ostvariti 50% točnih odgovora na pisanoj provjeri tj. najmanje 25 bodova, nakon čega će samo kandidati koji su ostvarili najmanje 50% točnih odgovora na pisanoj provjeri  pisanim putem biti pozvani na razgovor (intervju) kako bi se utvrdile sposobnosti i motivacija za obavljanje poslova oglašenog radnog mjesta. Razgovor sa svakim kandidatom pojedinačno obavlja imenovano Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam radnika u Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Senja. Nakon obavljenog razgovora sačinjava se pisano izvješće na temelju kojeg se predlaže Upravnom vijeću donošenje odluke o zasnivanju radnog odnosa s kandidatom koji je na pisanoj provjeri i obavljenom razgovoru ukupno ostvario najveći broj bodova te tako pokazao najbolje znanje, sposobnost i motivaciju za oglašeno radno mjesto. Svi kandidati koji pristupe razgovoru odgovaraju na istih 5 pitanja. Svaki član Povjerenstva za provedbu natječaja za prijam radnika u Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Senja za svako pitanje kandidatu dodjeljuje određen broj bodova u rasponu od 1 do 10, a kandidat može ostvariti ukupno najviše 50 bodova, sve na način da se broj bodova koji su članovi povjerenstva dodijelili pojedinom kandidata zbraja te nakon toga dobiveni rezultat dijeli s brojem članova Povjerenstva. Za kandidata koji ne pristupi intervjuu, smatra se da je povukao prijavu na Oglas.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi za oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarenje tog prava, dužan je uz prijavu za Oglas priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta.
 
Nakon izbora odabrani kandidati se, o trošku Javne vatrogasne postrojbe Grada Senja  upućuju na liječnički pregled tjelesne i duševne sposobnosti za obavljanje poslova vatrogasca.
Ako se pregledom utvrdi da nema odgovarajuće tjelesne i duševne sposobnosti s kandidatom se neće zasnivati radni odnos.
Nakon zasnivanja radnog odnosa kandidat koji nema srednju stručnu spremu vatrogasnog smjera, dužan je u roku od dvije godine završiti istu.
Kandidati koji se namjeravaju natjecati za oba objavljena radna mjesta trebaju dostaviti

zasebne zamolbe za svako radno mjesto s pripadajućim dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta oglasa.

 

III. PREDNOSTI PRI ZAPOŠLJAVANJU
 
 Rok za dostavu prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta oglasa je osam dana od dana objave istog na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje – Ispostava Senj, Oglasnoj ploči JVP i web stranici JVP, a dostavlja se na adresu:
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SENJA,   Senj, Stara cesta 11.
Prijave se dostavljaju u zatvorenim omotnicama sa naznakom «NE OTVARAJ-PRIJAVA NA OGLAS -vatrogasac», ili «NE OTVARAJ-PRIJAVA NA OGLAS -vatrogasac-vozač»,
Pozivaju se sve osobe iz članka 102. stavak 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) da uz prijavu na Oglas dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  (NN 121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 ,a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na Oglas dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Ovaj Oglas objaviti će se na oglasnoj ploči Javne vatrogasne postrojbe Grada Senja,  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Ispostava Senj i web stranici JVP.
 
Prilog 1. Popis literature objavljen je na web stranici JVP Grada Senj, a može se podignuti u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Senja svakog radnog dana od 07 – 15 sati.
 
IV.    Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Osobe koje podnesu nepotpune i nepravovremene prijave na Oglas, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas.
 
V.    O rezultatima izbora po ovom oglasu kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.
 
VI.   Javna vatrogasna postrojba Grada Senja zadržava pravo poništiti ovaj oglas i ne zaposliti niti jednog kandidata.
 VII. Sa odabranim kandidatom biti će sklopljen Ugovor o radu na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 6 mjeseci .
 Poslodavac


JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SENJA
pismena zamolba: Javna vatrogasna postrojba grada Senja ,Stara ces