DOKTOR /DOKTORICA MEDICINE


Radno mjesto


BIOGRAD NA MORU, ZADARSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
12.1.2021.
20.1.2021.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije
Ur.broj. 01- 55    /2021      
Zadar, 12.01.2021. godine
 
Na temelju članka 30. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije, članka 24. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 128/2017, 42/2018, 123/2019, 66/2020), ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije, sa sjedištem u Zadru, Ivana Mažuranića 28, donosi
 
ODLUKU
o objavljivanju javnog natječaja na web-stranicama odnosno na oglasnim pločama Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za popunjavanje radnih mjesta:
 
- doktor medicine (m/ž) u timu  T1 – 1 izvršitelj na određeno vrijeme u ispostavi Biograd na moru
 
Uvjeti:
 
 • završen sveučilišni diplomski studij medicine
 • položen stručni ispit
 • odobrenje za samostalan rad HLK
   
Uz prijave na natječaj obavezno je dostaviti:
 
 • molbu (vlastoručno potpisanu),
 • životopis
 • presliku osobne iskaznice (obje strane),
 • presliku domovnice,
 • presliku diplome (svjedodžbe o završenom obrazovanju),
 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
 • potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji ili elektronički zapis (dokaz o radnom iskustvu, e-radna knjižica),
 • presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu
  • presliku odobrenja (licence) za samostalan rad.
Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se poštom na adresu: Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije, I. Mažuranića 28, 23 000 Zadar, ili neposredno na adresu: Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije, Put Murvice 14, 23000 Zadar u roku od 8 dana od dana objave natječaja s obveznom naznakom za koje se radno mjesto prijava podnosi. Ako je prijava upućena poštom preporučeno ili predana ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga, dan predaje pošti, odnosno ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga, smatra se danom predaje javnopravnom tijelu kojem je upućena.
Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08) na oglas se mogu javiti osobe oba spola.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja kao i sve dokaze kojima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, u kojem slučaju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti kod zapošljavanja temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/2017), Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03 i 148/13) i Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13 i 152/14) dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/07), dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, dostaviti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://gov.hr/UserDocsImages/Moja%20uprava/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
 
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ 157/13, 152/14) dokazuju to odgovarajućom javnom ispravom o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
 
Kandidat  koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 48.f. Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, - Uredba o dopunama Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, 77/92, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 82/01, 103/03 i 148/13), dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog oglasa, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
Izabrani kandidat bit će pozvani da u primjerenom roku, a prije sklapanja ugovora o radu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koji se natječe.
Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim na javni natječaj.
Do donošenja odluke o izboru kandidata, natječaj ili dijelovi natječaja mogu biti poništeni.
Riječni i pojmovni skupovi u ovoj Odluci koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom i ženskom rodu, odnose se na jednak način na muški i ženski rod.
 
                                           
                                                                                                                   Ravnatelj:
                                                                                                  Ivica Erlić, dipl.oec.
 
 
 

Poslodavac


Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije
 • pismena zamolba: IVANA MAŽURANIĆA 28 ZADAR 23 000