NASTAVNIK / NASTAVNICA U NASLOVNO NASTAVNO ZVANJE PREDAVAČA ZA ZNANSTVENO PODRUČJE DRUŠTVENIH ZNANOSTI, POLJE PEDAGOGIJA NA ODSJEKU ZA RANI I PREDŠKOL


Radno mjesto


SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; povećan opseg posla
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
26.6.2019.
26.7.2019.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
Sveučilište u Splitu
Filozofski fakultet
raspisuje 
 NATJEČAJ
za izbor
9. jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje društvenih znanosti, polje pedagogija na Odsjeku za rani i predškolski odgoj i obrazovanje 
Pristupnici trebaju ispunjavati uvjete utvrđene odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07. - Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17) te na njemu utemeljenim propisima.
Pristupnici trebaju priložiti: potpisanu prijavu s naznakom radnog mjesta za koje se prijavljuju, životopis, dokaz o državljanstvu (presliku), dokaz o stručnoj spremi (dokaz o završenom sveučilišnom studiju, dokaz o akademskom stupnju - izvornik ili ovjerenu presliku), elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (izvornik), odluku o izboru u znanstveno zvanje (ako je imaju - izvornik ili ovjerenu presliku), prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti te popis i separate radova relevantnih za izbor kao i druge dokaze iz kojih je razvidno da ispunjavaju uvjete za izbor.
Na Natječaju mogu ravnopravno sudjelovati pristupnici oba spola.
Sva dokumentacija pristupnika predaje se u jednom primjerku. Životopis, prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti i popis radova, uz tiskani, trebaju biti dostavljeni i u elektroničkom obliku (CD ili USB stick).
Ako su pristupnici kvalifikaciju stekli u inozemstvu trebaju dostaviti rješenje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije (izvornik ili ovjerenu presliku), a strani državljani trebaju dostaviti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredno znanje - izvornik ili ovjerenu presliku).
Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objave Natječaja.
Prijava na natječaj s dokumentacijom dostavlja se na adresu: Filozofski fakultet u Splitu, Poljička cesta 35, 21 000 Split. Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja daju izričitu suglasnost da Filozofski fakultet u Splitu kao voditelj zbirke osobnih podataka može obrađivati njihove osobne podatke sukladno odredbama pozitivnih propisa o zaštiti osobnih podataka, a u svrhu provedbe natječajnog postupka.
Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima utvrđenim natječajem, a na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj. Za pristupnike koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem odredbi Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17), popis potrebne dokumentacije dostupan je na poveznici  https://branitelji.gov.hr//zaposljavanje-843/843
Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati niti će podnositelji biti pozvani na naknadnu dopunu prijave.
O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Poslodavac


SVEUČILIŠTE U SPLITU, FILOZOFSKI FAKULTET
  • pismena zamolba: POLJIČKA CESTA 35, 21000 SPLIT