NASTAVNIK / NASTAVNICA INFORMATIKE


Radno mjesto


SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
8.11.2018.
16.11.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
Na temelju čl.107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13, 152/14 ,07/17 i 68/18) Komercijalno trgovačka škola Split  raspisuje
                                                                              N A T J E Č A J
                                                 za   zasnivanje radnog odnosa na radna mjesta
 
1. Nastavnik informatike  (m/ž) na  određeno, puno radno vrijeme do povratka na rad zamjenjivane djelatnice (1 izvršitelj/ica)
Kandidati koji se prijavljuju na natječaj uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, moraju ispunjavati i posebne uvjete za nastavnike i stručne suradnike propisane čl. 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17. i 68/18.),
 Zakonu o strukovnom obrazovanju (NN, br. 30/09, 24/10, 22/23, 25/18.)
Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN, br. 82/08. i 69/17.) na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.
Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti:
- životopis - dokaz o državljanstvu (presliku domovnice ili osobne iskaznice ili putovnice
- presliku diplome (dokaz o stečenoj stručnoj spremi odnosno o završenoj razini i vrsti obrazovanja sukladno propisanim kadrovskim uvjetima),
-elektronički zapis radno-pravnog statusa iz baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, 
 - uvjerenje o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa propisane čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci na dan isteka roka za podnošenje prijava),-original
- dokaz o prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima sukladno Zakonu na koji se kandidat poziva(original) 
Isprave/dokazi se prilažu u neovjerenom presliku, osim ako nije drugo naglašeno,  a nakon odabira kandidata, a prije potpisivanja ugovora o radu izabrani kandidat dužan je dostaviti izvornike ili ovjerene preslike isprava.
Kandidatom u natječajnom postupku smatra se osoba koja je podnijela urednu, pravovremenu i potpunu prijavu na natječaj zajedno sa svim prilozima te koja ispunjava uvjete natječaja.
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju, te koja je vlastoručno potpisana.
Nepotpune, neuredne te nepravovremene prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji takvih prijava naknadno biti pozvani na dopunu prijave.
 Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je u prijavi na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma (NN, br. 57/96 i 21/00) ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN, br. 158/03, 198/03, 138/06 i 45/11.), te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN, br. 82/15.) i rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskih braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, br. 121/17.)
 Uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, br. 121/17).
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843,
 a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%
20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju. pdf
Škola zadržava pravo pozvati kandidate koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja na razgovor. Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati su izričito suglasni da Komercijalno trgovačka škola Split,  kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama zakona o zaštiti osobnih podataka.
 Rok za prijavu na natječaj je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole.
Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja, dostaviti poštom na adresu: Komercijalno trgovačka škola Split, A. G.Matoša 60, 21000 Split,  ZA NATJEČAJ

Poslodavac


KOMERCIJALNO-TRGOVAČKA ŠKOLA SPLIT
pismena zamolba: A.G. MATOŠA 60, 21000 SPLIT