VOZAČ/VOZAČICA MOTORNOG VOZILA


Radno mjesto


VINKOVCI, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
2 smjene
Nema smještaja
U cijelosti
7.11.2018.
15.11.2018.
Terenski rad

Posloprimac


  • Srednja škola 3 godine
  • Srednja škola 4 godine

Kategorija B
1 godinu
“DOM ZDRAVLJA VINKOVCI”
          V I N K O V C I
Broj: 01-  1406/2018.
Vinkovci, 06.11. 2018.
 
 
 
      Temeljem čl. 25. Statuta “Doma zdravlja Vinkovci” ravnatelj    r a s p i s u j e
 
                                            N A T J E Č A J
                                 za zasnivanje radnog odnosa
                                      
                 
1. VOZAČ MOTORNOG VOZILA                                       1 IZVRŠITELJ       
   
-     NA ODREĐENO VRIJEME
      zamjena za godišnje odmore
 

UVJETI:

-  završena srednja škola, zanimanje: vozač motornog vozila

-  vozačka dozbola „B“ kategorije
-  najmanje 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 
UZ PRIJAVU PRILOŽITI
- kratak životopis
- presliku svjedodžbe o završenoj školi
- presliku domovnice
- dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (elektronički ispis podataka Hrvatskog
  zavoda za mirovinsko osiguranje o radno-pravnom statusu)
- potvrdu poslodavca, ugovor o radu ili drugi odgovarajući dokument iz kojeg
  je vidljivo na kojim poslovima je ostvareno radno iskustvo (original ili preslika)
- presliku vozačke dozvole
 
 
U prijavi na natječaj kandidati su dužni navesti osobne podatke (ime i prezime,
adresu stanovanja i broj telefona).
 
Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
 
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve navedene podatke i priloge.
 
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku
8 dana od dana objave natječaja isključivo poštom na adresu:
 
«DOM ZDRAVLJA VINKOVCI», K. Zvonimira 53, 32100 Vinkovci, s naznakom  «NE OTVARAJ – NATJEČAJ – VOZAČ MOTORNOG VOZILA»
 
Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj o čemu će dobiti pisanu obavijest.
 
Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Dom zdravlja Vinkovci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno propisima koji uređuju zaštitu podataka.
 
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, dostaviti dokaze o priznavanju posebnog statusa, priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod prethodnog poslodavca, te ostvaruju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl. 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
(NN 121/17), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga  prava, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta
iz natječaja i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja.
Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalaze se na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403
 
Do donošenja odluke o izboru, Dom zdravlja Vinkovci zadržava pravo poništiti natječaj djelomično ili u cijelosti.
 
Kandidate prijavljeni na natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja biti će upućeni na testiranje.
O načinu testiranja, pravnim i drugim izvorima, vremenu i mjestu testiranja, kandidati će biti obaviješteni objavom na web stranici Doma zdravlja Vinkovci www.dzvk.hr i putem SMS poruke.
 
Za kandidate koji se ne odazovu pozivu na testiranje smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i više se ne smatraju kandidatima.
 
Izabrani kandidati bit će pozvani da prije zaključivanja ugovora o radu predoče izvornike traženih dokumenata, kao i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta.
 
 
 
 
 
                                                                                              Ravnatelj:
                                                                                   Petar Kulić, univ.spec.oec.     
 
 
 
                                       
 

Poslodavac


DOM ZDRAVLJA VINKOVCI
pismena zamolba: 32 100 VINKOVCI,KRALJA ZVONIMIRA 53