ODGOJITELJ / ODGOJITELJICA


Radno mjesto


STARI GRAD, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
  • Na određeno; zamjena
  • mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom

Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
17.9.2018.
25.9.2018.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Viša ili prvostupanjska
Nije važno
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
DJEČJI VRTIĆ SARDELICE STARI GRAD
 
 
NATJEČAJ ZA ODGAJATELJA-ICU U DJEČJEM VRTIĆU  SARDELICE
STARI GRAD
 
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97,107/97 i 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sardelice  raspisuje natječaj za:
 
 
 
 
  1. ODGOJITELJ-ICA  -  jedan (1) izvršitelj/ica puno radno vrijeme određeno
                                        do povratka djelatnice s porodiljnog
                                                      
                                                   
 
  
 Prema Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi, Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika  (NN 133/97) i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Sardelice donešeni su sljedeći
 
 
     UVJETI ZA RADNO MJESTO :
 
  1. VŠS odgojitelj predškolske djece ili nastavnik predškolskog odgoja
  2. Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola (čl. 13. st.2 Zakona o ravnopravnosti spolova NN, br. 82/08).
  3. Prijava na natječaj mora biti potpisana
  4. Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti sljedeće dokumente u preslici:
           - dokaz o stručnoj spremi
           - domovnicu
           - elektronični zapis radno-pravnog statusa iz baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko 
             osiguranje
           - životopis
           - liječnička potvrda o zdravstvenoj sposobnosti potrebna za obavljanje poslova
           - Uvjerenje o nekažnjavanju sukladno čl. 25 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne   
             starije od šest mjeseci:
             a) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak u
                 smislu čl. 25 st.2
             b) uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata/kinje  ne vodi prekršajni 
                 postupak u smislu čl. 25 st. 4
 
 Kandidati koji će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prednosti prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
   
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja. Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:
 
 
UPRAVNO VIJEĆE
DJEČJEG VRTIĆA  SARDELICE
PAPE IVANA PAVLA  II 3
21460 STARI GRAD
 
S naznakom  „Za natječaj“.
 
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
 
 
NAPOMENA:
Ovaj natječaj je objavljen na mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje, web stranici Dječjeg vrtića Sardelice, oglasnoj ploči Vrtića, Grada Staroga Grada,  dana 17. rujna  2018. god.
 
 

Poslodavac


DJEČJI VRTIĆ SARDELICE
pismena zamolba: DV"SARDELICE" Pape I. Pavla II 3 21460 STARI GRAD