DOKTOR/DOKTORICA MEDICINE


Radno mjesto


LIPOVAC, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
2 smjene
Nema smještaja
Djelomično
9.7.2019.
19.7.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Potrebno poznavanje osnova informatike
  • excel
  • osnove korištenja računala u Windows okruženju
  • word
  • internet

Potreban položen stručni ispit; stručni ispit za doktora medicine
5 mjeseci
"DOM ZDRAVLJA VINKOVCI"
          V I N K O V C I
Broj. 01- 793 /2019.
Vinkovci, 08. 07.2019.
 
 
 
           Temeljem čl. 25. Statuta "Doma zdravlja Vinkovci" ravnatelj raspisuje
 
 
                                              N A T J E Č A J
                                    za zasnivanje radnog odnosa
 
 
 
 
1. DOKTOR MEDICINE M/Ž                                                               1 IZVRŠITELJ
- rad na određeno vrijeme ( zamjena za specijalizaciju)
- mjesto rada: VINKOVCI, HRVATSKIH KRALJEVA 76
 
2. DOKTOR MEDICINE M/Ž                                                               1 IZVRŠITELJ
- rad na određeno vrijeme ( zamjena za specijalizaciju)
- mjesto rada: VINKOVCI, SPLITSKA 41
 
3. DOKTOR MEDICINE M/Ž                                                               1 IZVRŠITELJ
- rad na neodređeno vrijeme
- mjesto rada: LIPOVAC
 

UVJETI:
- završen Medicinski fakultet
- radno iskustvo 5 mjeseci
- položen stručni ispit
- odobrenje za samostalan rad
 
UZ PRIJAVU PRILOŽITI:
- kratak životopis
- diplomu
- uvjerenje o položenom stručnom ispitu
- odobrenje za samostalan rad
- elektronički ispis podataka HZMO-a o radno-pravnom statusu (ne stariji od mjesec dana)
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ( ne starije od 6 mjeseci)
- domovnicu
 
 
Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
U prijavu na natječaj kandidati su dužni navesti osobne podatke (ime i prezime, adresu stanovanja i broj telefona).
 
 
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve navedene podatke i priloge.
 
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se do 19. srpnja 2019. na adresu:
"DOM ZDRAVLJA VINKOVCI", K. ZVONIMIRA 53, 32100 VINKOVCI
 
Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj, o čemu će dobiti pisanu obavijest.
 
S kandidatima koji ispunjavaju uvjete iz natječaja i koji su podnijeli urednu zamolbu sa svim traženim dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, po potrebi, ovisno o broju prijavljenih kandidata provest će se testiranje/razgovor.
O načinu provođenja testiranja/razgovora, izvorima za pripremanje kandidata, vremenu testiranja/razgovora, te eventualnom prilaganju dodatne potrebne dokumentacije, kandidati će biti obaviješteni objavama na službenoj web stranici Doma zdravlja Vinkovci ( www.dzvk.hr)
 
Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Dom zdravlja Vinkovci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.
 
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja na temelju posebnog zakona, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, dostaviti dokaze o priznavanju posebnog statusa, priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod prethodnog poslodavca, te ostvaruju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl. 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja.
Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalaze se na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja
https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403
 
Do donošenja odluke o izboru, Dom zdravlja Vinkovci zadržava pravo poništiti natječaj djelomično ili u cijelosti.
 
Izabrani kandidati bit će pozvani da prije zaključivanja ugovora o radu predoče izvornike traženih dokumenata, kao i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.
 
 
 
                                                                                                  R a v n a t e l j:
                                                                                          Petar  Kulić,univ.spec.oec.
 

Poslodavac


DOM ZDRAVLJA VINKOVCI
  • pismena zamolba: 32100 VINKOVCI, KRALJA ZVONIMIRA 53