NASTAVNIK / NASTAVNICA NJEMAČKOG JEZIKA


Radno mjesto


SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
6 sati tjedno
Nema smještaja
U cijelosti
9.11.2018.
17.11.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14.i 7/17., 68/18.) 
V. gimnazija Vladimir Nazor Split
 Split, Zagrebačka 2
                             raspisuje NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto 
 1. Nastavnik/ca njemačkog jezika – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno nepuno radno vrijeme 6 sati nastave tjedno 
  Kandidati koji se prijavljuju na natječaj uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, trebaju ispunjavati i posebne uvjete propisane člankom 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14. i 7/17., 68/18.)  i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN, br.1/96. i 80/99.) 
  Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:   
  - životopis,
  - presliku diplome (valjanu ispravu kojom se dokazuje vrsta i stupanj stručne spreme)
  - dokaz o državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice)
  - dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama (za kandidate koji su ih po Zakonu dužni steći),
  - uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak glede
    zapreka za zasnivanje radnog odnosa prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju o
    osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci) 
  Kandidatom u natječajnom postupku smatra se osoba koja je podnijela urednu, pravovremenu i potpunu prijavu na natječaj zajedno sa svim podatcima i prilozima navedenim u natječaju te koja ispunjava uvjete iz natječaja.
  Nepotpune, neuredne te nepravovremene prijave neće se razmatrati  niti će podnositelji takvih prijava naknadno biti pozvani na dopunu prijave.
  Kandidati koji se po posebnim propisima pozivaju na prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima moraju prilikom prijave na natječaj priložiti svu potrebnu dokumentaciju i dokaze koje posebni propisi propisuju pri ostvarivanju prava na prednost kod zapošljavanja.
  Popis dokaza iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  (NN, br. 121/17.) potrebnih za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima nalazi se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja
  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
   Škola zadržava pravo pozvati kandidata/kandidatkinju koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja na razgovor.
  Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
  Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole.
  Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu:
  V. gimnazija Vladimir Nazor Split, Zagrebačka 2, 21000 Split, s naznakom:„Za natječaj – nastavnik/ca njemačkog jezika“.
  O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem.


Poslodavac


V. GIMNAZIJA VLADIMIR NAZOR SPLIT
pismena zamolba: ZAGREBAČKA 2, 21000 SPLIT