MAGISTAR/MAGISTRA FARMACIJE


Radno mjesto


GOSPIĆ, LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
2 smjene
Nema smještaja
Djelomično
7.11.2018.
31.12.2018.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Potrebno poznavanje osnova informatike
 • internet

Potreban položen stručni ispit; stručni ispit za magistra farmacije
1 godinu
Na temelju članka 22. Statuta Doma zdravlja Gospić ravnateljica Dubravka Jakšetić, mag.med.techn. raspisuje
PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ
za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
 
 1. magistar/ra farmacije za rad u Ljekarničkoj jedinici Gospić (m/ž)  -1 izvršitelj/ica; mjesto rada: Gospić – radno mjesto I. vrste.
 
Uvjeti:
 
 • VSS, farmaceutsko-biokemijski fakultet, magistar farmacije,
 • položen stručni ispit,
 • odobrenje za samostalan rad,
 • poznavanje rada na računalu,
 • radno iskustvo 12 mjeseci.
Kandidati su uz svoju prijavu dužni priložiti slijedeću dokumentaciju:
 
 • životopis;
 • preslik domovnice;
 • preslik dokumenta o završenoj stručnoj spremi;
 • preslik uvjerenja o položenome stručnom ispitu;
 • preslik odobrenja za samostalan rad HKL-a,
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od objave natječaja; potvrda ili drugi odgovarajući dokaz o traženom radnom iskustvu);
 • potvrdu nadležnog suda o nekažnjavanju ne starija od jedan mjesec.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj:12/17), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja.
Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
Izabrani kandidati prije sklapanja ugovora o radu pozvat će se dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta za koja su izabrani uz upozorenje da se nedostavljanje uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti smatra odustankom od prijma u radni odnos budući da je isto uvjet za prijem u radni odnos.
Dom zdravlja Gospić zadržava pravo, prije izbora, pozvati kandidate na usmeni razgovor, a o vremenu razgovora kandidati će biti pravovremeno obaviješteni elektronskom poštom i putem internet stranice www.dzgospic.hr
Ako kandidat ne pristupi razgovoru, smatrat će se da je povukao prijavu.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osobe čija prijava ne ispunjava formalne uvjete natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenima na natječaj.
Prijave na natječaj predaju se, u zatvorenoj omotnici, preporučeno poštom ili osobno, u roku od 07.11.2018. do 31.12.2018. godine na adresu: Dom zdravlja Gospić, 118. brigade HV 3, 53000 Gospić, s naznakom: «Za javni natječaj –(navesti naziv radnog mjesta)». Dom zdravlja Gospić pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj. Kandidati će o rezultatima natječaja pisano obaviješteni.
 

Poslodavac


DOM ZDRAVLJA GOSPIĆ
pismena zamolba: Dom zdravlja Gospić, 118. brigade HV 3, 53000 Gosp