FIZIOTERAPEUT/KINJA PRVOSTUPNIK/ICA-PRIPRAVNIK/ICA


Radno mjesto


MAKARSKA, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
3
Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
7.12.2018.
15.12.2018.

Posloprimac


Viša ili prvostupanjska

JAVNI POZIV
 
za prijam osoba na stručno osposobljavanje
 bez zasnivanja radnog odnosa u SBMR Biokovka Makarska
 1. Fizioterapeut prvostupnik/ica – pripravnik/ca………………………………………..3 izvršitelj/ica  
- na 12 mjeseci, uvjeti:  
- prvostupnik/ica fizioterapije, preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje 3 godine

 
Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa po ovom Javnom pozivu mogu koristiti osobe koje su u obvezi polaganja stručnog ispita, te se ne odvija se u okviru mjera aktivne politike zapošljavanja koje financira Hrvatski zavod za zapošljavanje te polaznici stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa pripravnički staž obavljaju bez novčane potpore (tzv. „volontiranje“).
 
Na osobu koja se stručno osposobljava za rad, primjenjuju se odredbe o radnim odnosima Zakona o radu, osim odredbi o sklapanju ugovora o radu, plaći i naknadi plaće te prestanku ugovora o radu.
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju “BIOKOVKA”, Makarska polaznicima će:
 • uplatiti doprinose sukladno odredbama članka 43., 44. i 45. Zakona o doprinosima(NN 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 143/14, 115/16),
 • isplaćivati naknadu troškova prijevoza na posao i s posla u skladu s općim aktima,
 • snositi troškove polaganja stručnog ispita.
 
Osobe koje se prijavljuju na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa dužne su dostaviti svoju prijavu ravnatelju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju "Biokovka" Makarska, Put Cvitačke 9, u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva, sa svim traženim prilozima.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Nakon utvrđivanja koji kandidati ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva, ravnatelj, odnosno službenici  "Biokovke", zaduženi od strane ravnatelja za provedbu postupka prijma osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa će - ukoliko to ocijeni potrebnim - provesti postupak selekcije kandidata kroz strukturirani intervju.
Odluku o izboru kandidata donosi ravnatelj Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju "Biokovka", vodeći računa o interesima, profesionalnim ciljevima, motivaciji kandidata, trajanju nezaposlenosti te rezultatima selekcije.
 
Obavijest o izboru i poziv na potpisivanje ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa  bit će poslani prijavljenim kandidatima.
Uz Molbu s podacima o kontaktu (e-mail, mobitel)  obvezno je dostaviti sljedeće priloge i dokaze o ispunjavanju uvjeta:
 1. životopis
 2. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja 
 3. dokaz o tome da nemaju odgovarajućeg stručnog i radnog iskustva (dokaz o odgovarajućem stručnom i radnom iskustvu (kandidati/kinje moraju dostaviti elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje);
 4. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice, a ukoliko kandidat nema ni jednu od navedenih isprava, kao dokaz može priložiti presliku domovnice);
  Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja pisanog ugovora dužne dostaviti na uvid originalne dokumente.
  Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,na adresu: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju "Biokovka" Makarska, Put Cvitačke 9, s naznakom „Prijava za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa“.
  Za sve informacije kandidati se mogu obratiti na tel. 021/602-449.
   
   
   
   
   


Poslodavac


SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU BIOKOVKA
pismena zamolba: Put Cvitačke 9, 21300 Makarska