STRUČNI SURADNIK / SURADNICA PSIHOLOG/INJA


Radno mjesto


RETKOVCI, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
10 sati tjedno
  • Smjena - prijepodne
  • Smjena - poslijepodne

Nema smještaja
U cijelosti
14.3.2019.
22.3.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
ŽUPANIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
OPĆINA IVANKOVO

OSNOVNA ŠKOLA ANE KATARINE ZRINSKI

RETKOVCI
 
                                                                 
 
 
KLASA: 602-02/19-03/99
URBROJ: 2188-39-19-1
 
Retkovci, 14. ožujka 2019. godine
 
 
 
Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) ravnatelj Osnovne škole
Ane Katarine Zrinski – Retkovci, raspisuje
 
NATJEČAJ
za radno mjesto:
 
  1. STRUČNOG SURADNIKA PSIHOLOGA/INJE, nepuno / određeno radno vrijeme (10 sati ukupnog tjednog radnog vremena), 1 izvršitelj.
 
 
Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa utvrđeni su važećim Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, te Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi.
 
             Na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:
 
  • Prijavu
  • Životopis
  • Domovnicu (preslika)
  • Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika)
  • Dokaz o radnom stažu (potvrda sa HZMO-a,)
  • Uvjerenje o nekažnjavanju (u smislu članka 106. Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 6 mjeseci)
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 143/02, 157/13, 33/05, 152/14, 39/18.) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu.
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), uz prijavu na javni natječaj, dužan je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https//branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_121_2758.html
 
Na objavljeni natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola (prema čl.13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova).
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.
 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave na stranicama HZZ-a i web stranici škole.            
Natječaj traje od 14. 3. 2019. do 22. 3. 2019. godine.
 
Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu škole:
Osnovna škola Ane Katarine Zrinski, Matije Gupca 22, 32282 RETKOVCI.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u zakonskom roku.
 
                                                                           
                                                                                      
                                                                                    Ravnatelj škole:                                                                      Ivan Benković, prof.                                                               
                   
                                                                                   
 

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA ANE KATARINE ZRINSKI
pismena zamolba: 32 282 RETKOVCI, M. GUPCA 22