UČITELJ/ICA EDUKATOR/ICA- REHABILITATOR/ICA


Radno mjesto


KAŠTEL LUKŠIĆ, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
9.10.2018.
17.10.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13,152/14, 7/17, 68/18), Osnovna škola Ostrog, Kaštel Lukšić, Put sv. Lovre 2, raspisuje

 
NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta
  1. Učitelj/ica edukator-rehabilitator- 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme, 40 sati tjedno do povratka radnice na rad. Rad u OŠ Ostrog
 
Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18).
Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:
- životopis,
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome),
- dokaz o državljanstvu (preslika domovnice),
- uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci,
- elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda       za mirovinsko osiguranje.  
Kandidatom u natječajnom postupku smatra se osoba koja je podnijela urednu, pravovremenu i potpisanu prijavu na natječaj zajedno sa svim prilozima te koja ispunjava uvjete iz natječaja.
Nepotpune, neuredne te nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su  se prilikom prijave pozvati na to pravo i priložiti sve potrebne dokaze o ostvarivanju prava prednosti.
Kandidat koji pravo prednosti ostvaruje prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), dužan je uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz članka 103. st.1. navedenog zakona koji se mogu pronaći na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Rok prijave na natječaj je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje odnosno na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole.
Prijavu s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu Osnovna škola Ostrog, Put sv. Lovre 2, 21215 Kaštel Lukšić.
 

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA " OSTROG"
pismena zamolba: PUT SV. LOVRE 2,KAŠTEL LUKŠIĆ 21210