NJEGOVATELJ/ICA


Radno mjesto


PULA-POLA, ISTARSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
Bez naknade
20.2.2020.
31.3.2020.

Posloprimac


  • Završena osnovna škola
  • Srednja škola 3 godine
  • Srednja škola 4 godine

Kategorija B
Nije važno

Opis poslova: njega i pomoć hrvatskom ratnom vojnom invalidu iz Domovinskog rata I. skupine sa 100% oštećenja organizma
 
Zainteresirane osobe trebaju dostaviti slijedeću dokumentaciju:
a)  rodni list
b)  domovnicu
c)  potvrdu nadležnog Centar za socijalnu skrb da joj  nije oduzeta poslovna sposobnost odnosno roditeljsko   pravo
d) suglasnost HRVI
e) uvjerenje da se protiv nje ne vodi kazneni postupak 
f) životopis                               
g) dokaz o stečenoj stručnoj spremi odnosno stručnoj osposobljenosti, te potvrdu o završenom tečaju osposobljavanja za pružanje njege i pomoći ukoliko eventualno raspolažu istom (ukoliko nema potvrde osoba će od strane Ureda biti upućena na tečaj osposobljavanja za pružanje njege i pomoći  u nadležnu zdravstvenu ustanovu, osim osoba zdravstvene struke koje ne trebaju tečaj osposobljavanja)
h) vozačka dozvola - preslika
i) broj tekućeg računa na koji će se isplaćivati naknada plaće

Nakon odabira osoba u uži krug, zatražit će se i ostali dokazi o ispunjenju uvjeta propisanih Pravilnikom ovisno da li se radi o nezaposlenoj osobi, strancu ili umirovljeniku.

Nezaposleni:

  • dokaz o radno pravnom statusu - HZZ, odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji od HZMO, potvrdu da nije obvezno zdravstveno osigurana po osnovu zaposlenja, samostalne gospodarske ili  profesionalne djelatnosti odnosno poljoprivrede i šumarstva;
Umirovljenici:
  • rješenje o stečenom pravu na mirovinu i potvrdu nadležnog Centra za socijalnu skrb da nije korisnik doplatka za tuđu njegu i pomoć;
Ako je osoba stranac
  • dužna je priložiti i presliku dozvole za rad sukladno posebnim propisima.


Predložena osoba upućuje se doktoru medicine - specijalisti medicine rada, radi ocjene psihofizičke i zdravstvene sposobnosti za pružanje usluge njege i pomoći.

 
Stručno povjerenstvo Ministarstva  hrvatskih branitelja  daje  svoje mišljenje o ispunjavanju uvjeta osoba za pružanje njege i pomoć HRVI 100% I skupine i  datum utvrđivanja statusa njegovatelja.
Status njegovatelja vremenski je sukladan trajanju utvrđenog statusa HRVI i može trajati određeno i neodređeno vrijeme.
Od dana stupanja na rad pa za vrijeme trajanja prava utvrđenih rješenjem, njegovatelj stanuje u mjestu prebivališta ili boravišta HRVI. Iznimno, uz pisanu suglasnost HRVI može stanovati i izvan mjesta prebivališta ili boravišta HRVI.

Dokumentacija se dostavlja u izvorniku (ukoliko se dostavljaju preslike, izvornik se dostavlja na uvid radi ovjere preslika) na adresu:

ISTARSKA ŽUPANIJA,REGIONE ISTRIANA,Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb

Pula, Flanatička 29, kontakt br. 371-161, radno vrijeme sa strankama je pon. od 9 do 11, ut. od 12:30 do 15:30,  pet. od  9-11 satiPoslodavac


Podaci o poslodavcu dostupni su u HZZ-u
  • pismena zamolba: Pula, Flanatička 29

Iva Kolić, , Telefon:052/375 711, Soba:3