VIŠI UPRAVNI REFERENT/VIŠA UPRAVNA REFERENTICA


Radno mjesto


VUKOVAR, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
1
Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
11.2.2019.
19.2.2019.

Posloprimac


Viša ili prvostupanjska
Potrebno poznavanje osnova informatike
  • excel
  • word
  • internet
  • powerpoint

Na temelju članka 13. stavka 1. točke 9. Uredbe o upravljanju i vođenju poslova lučkih uprava unutarnjih voda (Narodne novine, 100/08, 76/12 i 31/16) i Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta UV-17-14/04 od dana 30. listopada 2017. godine, ravnatelj Javne ustanove Lučka uprava Vukovar raspisuje
 
JAVNI POZIV
za prijam osobe na stručno osposobljavanje za rad
bez zasnivanja radnog odnosa
 
za sljedeće radno mjesto:
- Viši upravni referent – 1 izvršitelj/ica
 
 Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa  traje 12 mjeseci u punom radnom vremenu
 
Uvjeti:
- završen preddiplomiski stručni upravni studij  ili stručni upravni studij

Kandidati moraju biti:
- nezaposlene osobe do navršenih 30 godina života
- nemaju više do 12 mjeseci staža u zvanju u kojemu su se obrazovali
- prijavljeni  su u evidenciju  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje najmanje 30 dana do prijave na natječaj
 
Uz prijavu na ovaj javni poziv kandidati su obvezi priložiti:
 
1. životopis (vlastoručno potpisan);
2. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma);
3.  potvrda o poznavanju engleskog ili njemačkog jezika, A2 razina ( kopija indeks/ vlastoručno potpisana izjava/ certifikat )
3. dokaz o tome da nemaju odgovarajućeg stručnog i radnog iskustva (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariji od dana objave javnog poziva);
4. kandidati koji imaju evidentirano radno iskustvo, uz dokaz iz točke 3., trebaju priložiti i potvrdu prijašnjeg poslodavca o poslovima koje su obavljali i/ili presliku ugovora o radu i/ili presliku ugovora o djelu u kojem su navedeni poslovi koje je kandidat/kinja obavljao/la;
5. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika, putovnice ili domovnice);
6. uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni
postupak, ne stariji od šest mjeseci;
7. uvjerenje o trajanju nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ne starije od dana objave poziva.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva na Internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a na adresu:
 
Javna ustanova Lučka uprava Vukovar
Parobrodarska 5
32000 Vukovar
s naznakom „Za javni poziv“
 
Javni poziv biti će objavljen na internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internet stranici  Lučke uprave Vukovar (www.luv.hr).

Podnošenjem prijave na javni poziv kandidat je izričito suglasan da Lučka uprava Vukovar kao voditelj obrade može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njegove osobne podatke u svrhu provedbe javnog poziva sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Prijave kandidata adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te će se čuvati u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva Lučke uprave Vukovar. Molimo kandidate koji nisu s time suglasni da to naglase u prijavi.
U svakom trenutku kandidati mogu zatražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka, odnosno njihovo brisanje slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte:office@luv.hr
 
Preslike zatraženih priloga/dokaza ne moraju biti ovjerene, a osobe su izvornike dužne dostaviti na uvid prije sklapanja pisanog ugovora.
 
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve navedene podatke i priloge/dokaze navedene u javnom pozivu. Osobe koje nisu podnijele uredne i pravovremene prijave na javni poziv ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog poziva ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni poziv i njihove prijave neće se razmatrati.
 
Za prijavljene kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete javnog poziva (obavijest putem maila) biti će provedena pisana provjera znanja, a s kandidatima koji na pisanoj provjeri znanja ostvare najmanje 50% bodova provesti će se intervju.
 
Na internet stranici Javne ustanove Lučka uprava Vukovar objavit će se podaci o poslovima predviđenim za polaznika stručnog osposobljavanja i način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, potrebni izvori za pripremanje kandidata za provjeru i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata.
 
 Odluku o izboru kandidata donosi stručno povjerenstvo vodeći računa o interesima, profesionalnim ciljevima, motivaciji kandidata, trajanju nezaposlenosti te rezultatima selekcije. Odluka o izboru kandidata, nakon provedenog testiranja i intervjua, objavit će se na internet stranici Javne ustanove Lučka uprava Vukovar.
 
S kandidatom izabranim na stručno osposobljavanje zaključuje se pisani ugovor u kojem se utvrđuje radno mjesto za čije se poslove provodi stručno osposobljavanje, trajanje stručnog osposobljavanja te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.
 

Poslodavac


Javna ustanova Lučka uprava Vukovar
pismena zamolba: PAROBRODARSKA 5, 32000 VUKOVAR