POMOĆNIK / POMOĆNICA U NASTAVI ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA


Radno mjesto


SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; novootvoreni poslovi
27 sati tjedno
Nema smještaja
U cijelosti
12.9.2019.
20.9.2019.

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
Nije važno
Na temelju članka 99. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17 i 68/18.) Osnovna škola MEJE, SPLIT, Gunjačina 1,  raspisuje
 
NATJEČAJ
za radno mjesto 
  1. pomoćnik u nastavi za učenike s teškoćama, na određeno nepuno radno vrijeme za  27  sati tjedno (27/40), _1  (jedan)_ izvršitelj (m/ž) 
UVJETI:
Kandidat za pomoćnika u nastavi mora imati završeno minimalno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje, završenu edukaciju za pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati te za njegovo angažiranje ne smiju postojati zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14, 7/17 i 68./18).
 
Natječaj se raspisuje za izbor pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama na određeno vrijeme do završetka nastave u školskoj godini 2019./2020., a najduže do 17. lipnja 2020. godine - temeljem Projektnog prijedloga Grada Splita „S pomoćnikom mogu bolje III“, u sklopu poziva na dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u  osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III“. 
Izrazi koji se u ovom natječaju koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i na ženske osobe. 
Kandidati uz prijavu trebaju priložiti:
  • životopis
  • presliku domovnice,
  • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci),
  • presliku dokaza o vrsti i razini obrazovanja
  • presliku dokaza o završenoj edukaciji za pomoćnika u nastavi
Kandidati koji se po posebnim propisima pozivaju na prednost pri zapošljavanju moraju prilikom prijave na natječaj dostaviti svu potrebnu dokumentaciju i dokaze koje posebni propisi propisuju pri ostvarivanju prava na prednost kod zapošljavanja.Dokaze koje je potrebno priložiti za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17)  potražiti na poveznici:
https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403
U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje i projekta ''S pomoćnikom mogu bolje III''.
Rok za prijavu: 8 dana od dana objave na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i mrežnoj stranici Škole.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. 
Prijavu potrebno dostaviti na adresu:  Osnovna škola   Meje, 21000 Split, Gunjačina 1 
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonski utvrđenom roku.

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA MEJE
  • pismena zamolba: Gunjačina 1, 21000 Split