UČITELJ/UČITELJICA TALIJANSKOG JEZIKA


Radno mjesto


ZAGVOZD, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
12 sata tjedno
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
11.10.2018.
19.10.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
opis poslova: učitelj talijanskog jezikaUVJETI: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(NN br.87/08., 86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12.,86/12.,94/13 i 152/14, 7/17, 68/18),  i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.(NN br. 47/96 i 56/01).
 
Uz prijavu i životopis kandidati trebaju priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:
Presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi, dokaz o državljanstvu (preslik domovnice), uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, (ne starije od 6 mjeseci).
Kandidat koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati  se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i potvrdu o priznatom statusu iz koje to proizlazi to pravo.
Kandidat koji pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruje prema odredbama Zakona o hrvatskih braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( NN 21/17), dužan je u z prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz članka  103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) koji se mogu pronaći na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju , potražiti na slijedećoj poveznici:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
 
 
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama škole.
 
Na natječaj se, pod jednakim uvjetima,  mogu prijaviti osobe oba spola.
 
Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti osobno ili poštom na adresu: Osnovna škola Zagvozd , Trg zabiokovskih junaka Domovinskog rata br.4.,  s naznakom „Za natječaj“
Uredna prijava smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
 Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
 

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA ZAGVOZD
pismena zamolba: OŠ Zagvozd ,Trg Zabiokovskih junaka Domov.rata 4,Z