NASTAVNIK/ICA SOCIOLOGIJE


Radno mjesto


MAKARSKA, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; povećan opseg posla
2 sata tjedno
Nema smještaja
U cijelosti
8.11.2018.
16.11.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
  1. nastavnik sociologije (m/ž) – određeno nepuno radno vrijeme 2 sata nastave tjedno
 
 
UVJETI:
Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17,68/18.) i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96, 80/99.).
Uz pismenu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
1. životopis
2. dokaz o stručnoj spremi
3. domovnicu ili dokaz o državljanstvu
4. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci).
Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14) dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.).
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole, na adresu:
SŠ fra Andrije Kačića Miošića
Breljanska 3
21 300 Makarska
Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati su izričito suglasni da Srednja škola fra Andrije Kačića Miošića, Makarska može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe i rezultata natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.
Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.

 

Poslodavac


SREDNJA ŠKOLA FRA ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA
pismena zamolba: Breljanska 3, 2300 Makarska