FIZIOTERAPEUT/FIZIOTERAPEUTKINJA PRVOSTUPNIK/ICA-PRIPRAVNIK


Radno mjesto


MAKARSKA, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
4
Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
12.9.2018.
20.9.2018.

Posloprimac


Viša ili prvostupanjska

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju “BIOKOVKA”, Makarska, Put Cvitačke 9,  raspisuje
 
JAVNI POZIV
 
za prijam osoba na stručno osposobljavanje
 bez zasnivanja radnog odnosa u SB Biokovka Makarska
  
Fizioterapeut prvostupnik/ca -pripravnik/ca.......................................4 izvršitelja/ica – na 12 mjeseci, uvjeti:     
             - prvostupnik/ca fizioterapije, preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u
               trajanju  od najmanje tri godine       
 
Kandidati/kinje trebaju ispunjavati i uvjete iz Zakona o poticanju zapošljavanja sukladno kriterijima koje utvrđuje Hrvatski zavod za zapošljavanje (dalje:Zavod), za mjeru „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“( www.hzz.hr ).
Ovu mjeru mogu koristiti:
 • Nezaposlene osobe do navršenih 30 godina koje nemaju više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje su se obrazovale te prijavljene u evidenciju Zavoda 30 dana
 • Nezaposlene osobe koje su u obvezi polagati stručni ispit, a već su bile uključene u mjeru stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u punom trajanju, ali u nižoj razini obrazovanja te prijavljene u evidenciju Zavoda 30 dana
 • Nezaposlene osobe koje su u obvezi polagati stručni ispit, sa stažem u zvanju za koje su se obrazovali, većem od propisanog, a poslodavac im nije omogućio polaganje stručnog ispita te prijavljene u evidenciju Zavoda 30 dana
 
Polazniku se isplaćuje:
 • novčana pomoć koja iznosi 2.751,84 kn koju isplaćuje Zavod
 • trošak polaganja stručnog/majstorskog ispita koji pokriva Zavod
 • troškovi prijevoza koje isplaćuje poslodavac 
Osobe koje se prijavljuju na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa dužne su dostaviti svoju prijavu ravnatelju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju "Biokovka" Makarska, Put Cvitačke 9, u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva, sa svim traženim prilozima.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Popis prijavljenih kandidata/kinja Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju "Biokovka" Makarska dostavlja Zavodu radi provjere podataka o ispunjavanju propisanih uvjeta.
Nakon utvrđivanja koji kandidati ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva, ravnatelj, odnosno službenici  "Biokovke", zaduženi od strane ravnatelja za provedbu postupka prijma osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa će - ukoliko to ocijeni potrebnim - provesti postupak selekcije kandidata kroz strukturirani intervju.
Ukoliko budu provedeni postupci intervjuiranja, kandidati/kinje će biti obaviješteni/e o danu održavanja intervjua putem e-maila, najmanje 3 dana prije održavanja intervjua. Za kandidate/kinje koji/e neće pristupiti razgovoru, smatrat će da su povukli/e svoju prijavu.
Odluku o izboru kandidata donosi ravnatelj Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju "Biokovka", vodeći računa o interesima, profesionalnim ciljevima, motivaciji kandidata, trajanju nezaposlenosti te rezultatima selekcije.
Obavijest o izboru i poziv na potpisivanje ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa bit će poslani prijavljenim kandidatima.
S kandidatom izabranim na stručno osposobljavanje zaključuje se pisani ugovor u kojem se utvrđuje radno mjesto za čije se poslove provodi stručno osposobljavanje, trajanje stručnog osposobljavanja te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.
Po obavljenom stručnom osposobljavanju osobe imaju pravo polaganja državnog stručnog ispita. U prijavi na Javni poziv osobe trebaju navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, te po mogućnosti e-mail adresu) i radno mjesto na koje se prijavljuju te sve tražene priloge.
Uz prijavu s  podacima o kontaktu (e-mail, mobitel)  obvezno je dostaviti sljedeće priloge i dokaze o ispunjavanju uvjeta:
 1. životopis
 2. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja 
 3. dokaz o tome da nemaju odgovarajućeg stručnog i radnog iskustva (dokaz o odgovarajućem stručnom i radnom iskustvu (kandidati/kinje moraju dostaviti elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje);
 4. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice, a ukoliko kandidat nema ni jednu od navedenih isprava, kao dokaz može priložiti presliku domovnice);
 5. uvjerenje o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
  Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja pisanog ugovora dužne dostaviti na uvid originalne dokumente.
  Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju "Biokovka" Makarska, Put Cvitačke 9, s naznakom „Prijava za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa“.
  Javni poziv će biti objavljen na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i web stranici  Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju "Biokovka" Makarska
  Za sve informacije kandidati se mogu obratiti na tel. 021/602-300, ili 021/602-464.
   
   


Poslodavac


SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU BIOKOVKA
pismena zamolba: Put Cvitačke 9, 21300 Makarska