ČISTAČ - DOSTAVLJAČ / ČISTAČICA - DOSTAVLJAČICA


Radno mjesto


SISAK, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Smjena - poslijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
11.10.2018.
19.10.2018.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Završena osnovna škola
Potrebno poznavanje osnova informatike
  • osnove korištenja računala u Windows okruženju

Nije važno
Temeljem članka 138. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15 i 61/17) te članka 4. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (Narodne novine, broj 112/17 i 12/18), a nakon pribavljenog odobrenja Ministarstva pravosuđa Klasa 119-02/18-04/599, Ur.broj 514-04-01-01-01-18-02 od 28. rujna 2018. Općinsko državno odvjetništvo u Sisku, objavljuje
 
 OGLAS
za prijam namještenika na neodređeno vrijeme  u Općinsko državno odvjetništvo u Sisku
 - radno mjesto namještenika IV. vrste – čistač/ica –  dostavljač/ica - 1 izvršitelj/ica
 
 - opis poslova: čišćenje svih prostorija i inventara u zgradi državnog odvjetništva prema rasporedu voditelja ( namještaja, inventara, parketa, prozora, vrata idr. ), te sanitarnih čvorova, obavljanje i drugih srodnih poslova, poslovi dostave pošte nadležnom državnom tijelu i strankama

Uvjeti za prijam u državnu službu:
- hrvatsko državljanstvo
- niža stručna sprema
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima.
 
Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete propisane odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj: 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15 i 61/17).
 Na oglas se mogu prijaviti punoljetne osobe oba spola.
U državnu službu ne mogu biti primljene osobe za čiji prijam postoje zapreke iz čl. 49. Zakona o državnim službenicima.
 Za prijam u državnu službu osobe koja je strani državljanin ili osoba bez državljanstva, pored ispunjavanja prethodno navedenih uvjeta i uvjeta propisanih posebnim zakonom, potrebno je prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.
 Prilikom sklapanja ugovora o radu s namještenikom, ugovara se probni rad u trajanju od 2 mjeseca.
 U prijavi na oglas potrebno je navesti naziv tijela kojemu se upućuje prijava, osobne podatke podnositelja/ice prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela te po mogućnosti adresa elektroničke pošte), naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje, popis dokumentacije priložene uz prijavu te datum sastavljanja prijave.
 Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
 Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:
- životopis,
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
- presliku svjedodžbe o završenoj osnovnoj školi
- presliku radne knjižice sa svim podacima o zaposlenju za razdoblja upisa do 30. lipnja  2013. odnosno elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od 6 mjeseci),
- dokazi o pravu prednosti pri zapošljavanju, ukoliko ostvaruju takva prava.
 Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
 Rok za podnošenje prijava na oglas je 8 dana od dana objave oglasa na web-stranici Državnog odvjetništva Republike Hrvatske.
 Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Općinsko državno odvjetništvo u Sisku, Ferde Hefelea 57, 44000 Sisak,  s naznakom "Oglas za prijam namještenika – čistač/ica – dostavljač/ice".
 Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
 Osoba koja nije podnijela pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest.
 Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
 Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/2017), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
 Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na oglas dužan/na je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/na dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
 Izabrani kandidat/kinja pozvat će se da u primjerenom roku, a prije sklapanja ugovora o radu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, te izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa.
 Komisiju za provedbu oglasa (u nastavku teksta: Komisija) imenuje čelnik tijela.
 Komisija utvrđuje popis kandidata prijavljenih na oglas, koji ispunjavaju formalne uvjete te s istima obavlja  testiranje - razgovor (intervju).
 Opis poslova radnog mjesta, vrijeme i mjesto održavanja komisijskog razgovora, bit će objavljeni na web-stranici Državnog odvjetništva Republike Hrvatske (www.dorh.hr), najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje.
 Odluka o izboru kandidata dostavlja se javnom objavom na web stranici Državnog odvjetništva Republike Hrvatske (www.dorh.hr), a dostava svim kandidatima se smatra izvršenom osmoga dana od dana javne objave.
 Protiv odluke o izboru kandidata, kandidat u postupku ima pravo prigovora čelniku tijela u roku od osam dana od dana dostave odluke.
 Ako se na oglas ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne postignu zadovoljavajuće rezultate na provedenom testiranju i intervjuu, te u drugim slučajevima iz članka 50.b stavaka 1. i 2. Zakona o državnim službenicima, općinski državni odvjetnik će obustaviti provedbu postupka po ovom oglasu.
 Oglas će se objaviti na oglasnoj ploči i web stranici Državnog odvjetništva Republike Hrvatske www.dorh.hr, te putem područne službe Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Poslodavac


OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U SISKU
pismena zamolba: FERDE HEFELEA 57, 44000 SISAK