ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA PREDŠKOLSKE DJECE


Radno mjesto


ĐURĐENOVAC, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
8.11.2019.
15.11.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


 • Viša ili prvostupanjska
 • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Potreban položen stručni ispit; STRUČNI ISPIT ZA RAD U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
Kategorija B
3 godine
JAVNI NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme
 

Javni natječaj se raspisuje za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme, na radnom mjestu:
 
1.OGOJITELJ/ICA: 1 (jedan) izvršitelj (m/ž), u punom radnom vremenu, mjesto rada Đurđenovac
 
Uvjeti za radno mjesto:
 • VŠS, završen diplomski sveučilišni ili diplomski specijalistički studij za odgojitelja predškolske djece – magistar ranog i predškolskog odgoja ili specijalist-odgojitelj predškolske djece
 • položen stručni ispit za rad u predškolskom odgoju i obrazovanju
 • najmanje tri godine radnog iskustva u struci
 • poznavanje rada na računalu
 • vozačka dozvola za vozila B kategorije
   
  UVJETI:  Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/98, 107/07 i 94/13)  i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97).
 
Uz pisanu prijavu za natječaj kandidat treba priložiti životopis, a za dokazivanje uvjeta:
 • preslika diplome
 • preslika uvjerenja o položenom stručnom ispitu
 • elektronički zapis o radno pravnom statusu iz evidencije HZMO-a, ne stariji od mjesec (original)
 • preslika vozačke dozvole
 • uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17 i 68/18)- ne stariji od mjesec dana od dana objave natječaja.
 
Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi u muškom rodu koji se koriste u ovom natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju dostavlja dokumentaciju sukladno posebnim propisima.
 1. Za ostvarivanje prava sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), kandidat koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete je dužan, uz prijavu na javni natječaj, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja RH:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPOŠLJAVANJU.pdf
 1. Za ostvarivanje prava sukladno Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 13/03, 148/13), kandidat koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete je dužan, uz prijavu na javni natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o priznatom statusu.
 2. Za ostvarivanje prava sukladno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18), kandidat koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete je dužan, uz prijavu na javni natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Obavještavaju se kandidati prijavljeni na natječaj da će Dječji vrtić Jaglac prikupljati i obrađivati osobne podataka navedene u prijavi na natječaj i dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata te u tu svrhu dostaviti obavijesti o rezultatima natječaja svim kandidatima koja uključuje inicijale, godinu rođenja i struku odabranog kandidata. Kandidat može u svakom trenutku bez obrazloženja zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka, o čemu će mu Dječji vrtić Jaglac izdati potvrdu. Prikupljeni osobni podaci obradit će se u skladu s važećim propisima (Općom uredbom o zaštiti podataka te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka NN (42/18)).
 
Natječaj za zasnivanje radnog odnosa objavit će se na mrežnoj straniciwww.djecjivrticjaglac.hr, oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Jaglac, i mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
 
Sve relevantne informacije vezane uz tijek natječaja objavit će se na mrežnoj stranici www.djecjivrticjaglac.hr
 
S kandidatima prijavljenim na javni natječaj provest će se razgovor.
 
Kandidati će o mjestu, vremenu i sadržaju provedbe razgovora s kandidatima  biti obaviješten osobno.
 
Ako kandidat ne pristupi razgovoru s kandidatima smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave javnog natječaja.
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu Dječjeg vrtića Jaglac, K. Alojzija Stepinca 3, Đurđenovac.
 
Za prijavu koja je na natječaj upućena kao preporučena pošiljka, dan koji je predana pošti smatra se danom predaje javnopravnom tijelu kojem je upućena.

Potpunom i pravodobnom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju te je dostavljena na propisani način neposredno ili poštom s naznakom „NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO - ODGOJITELJ“. 


Kandidat koji ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete natječaja, bit će o tome obaviješten te se više ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.
 
Svi kandidati prijavljeni na natječaj bit će na isti način i u istom roku obaviješteni o rezultatima natječaja.
 
 

Poslodavac


DJEČJI VRTIĆ JAGLAC
 • pismena zamolba: K. A. Stepinca 3, Đurđenovac