ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA


Radno mjesto


SLAVONSKI BROD, BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
2
  • Na određeno; povećan opseg posla
  • pripravnik

Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
7.11.2019.
15.11.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


  • Viša ili prvostupanjska
  • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Traži se pripravnik
Na temelju članka 59. Zakona o radu ( N.N. br. 149/09, 61/11, 82/12, 73/13 i 93/14) i članka 26. i 28. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br.10/97, 107/07) te Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N 94/13) Upravno vijeće ustanove Dječji vrtić Ivana Brlić Mažuranić Slavonski Brod Naselje Andrije Hebrang 11/1 Slavonski Brod  dana 7. studenog 2019 god. objavljuje
 
Natječaj za prijem pripravnika  u Dječji vrtić Ivana Brlić Mažuranić Slavonski Brod na određeno vrijeme od 12 mjeseci na poslovima:
- odgojitelj predškolske djece - pripravnik 2  izvršitelja/ice prema članku 24. , 25. i  28. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju te Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (N.N.Br133/97.)

Na natječaj mogu se ravnopravno javiti osobe oba spola.
 
U prijavi na poziv kandidati su dužni priložiti slijedeće dokumente:
 
- životopis ( vlastoručno potpisan)
- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome ili potvrde o stečenoj  stručnoj  spremi)
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
- dokaz o radnom stažu ( potvrda HZMO-a s osobnim podacima i podacima o radnom stažu)
- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci ) sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13 )
 
Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu u prijavi na natječaj pozvati će se na to pravo i uz prijavu priložiti rješenje ili prijavu o priznatom statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo, te na osnovu toga ima prednost pod jednakim uvjetima.
Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati iz članka 101. stavaka 1. - 3. i članka 102. stavaka 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskoga rata i članovim njihovih obitelji (NN br., 121/17) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu odnosno ponudu na oglas priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz oglasa, te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju dostaviti propisane dokaze.
Popis gore navedenih dokaza sadržan je u priloženom linku:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
 
Ako kandidat ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu; Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, br. 157/13 i 152/14) da bi ostvario prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima, kandidat, odnosno osoba s invaliditetom dužna je uz prijavu na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom prijavu na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Dokaz o invaliditetu se smatraju javne isprave o invaliditetu na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom iz članka 13. Zakona.
  
Rok prijave: 8 dana  od dana objavljivanja na oglasnoj ploči i web stranicama Zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića Ivana Brlić Mažuranić Slavonski Brod. 
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u zakonskom roku na adresu:
DJEČJI VRTIĆ IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ SLAVONSKI BROD
Naselje Andrija Hebrang 11/1. Slavonski Brod s naznakom
„ Natječaj za prijem pripravnika“
 
Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.
Natječajna dokumentacija neće se vraćati.
 
Upravno vijeće Ustanove zadržava pravo poništiti natječaj ili ne prihvatiti niti jednu ponudu bez obrazlaganja razloga poništenja ili neprihvaćanja.
 
Prije sklapanja ugovora izabrani kandidat je dužan priložiti uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova odgojitelja.
 
 S kandidatima izabranim za  pripravništvo biti će sklopljen pisani ugovor u kojemu će biti utvrđeni poslovi za koje će se provoditi tijekom pripravništva, trajanje pripravništva, te međusobna prava i obveze i odgovornosti ugovornih strana.

Poslodavac


DJEČJI VRTIĆ IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ SLAVONSKI BROD
  • pismena zamolba: Naselje A. Hebrang 11/1, 35 000 Slavonski Brod