ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE


Radno mjesto


ZAGREB
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
  • Smjena - prijepodne
  • Smjena - poslijepodne

Nema smještaja
U cijelosti
7.11.2019.
15.11.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


  • Viša ili prvostupanjska
  • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Nije važno
Razina obrazovanja: VŠS/VSS sukladno čl. 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 ,94/13i 98/19) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97)
Vrsta zaposlenja: određeno - zamjena za održavanje trudnoće, rodiljni i roditeljski dopust te godišnji odmor.
Uvjeti natječaja prema čl. 24. i čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97)
Za oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.
Vlastoručno potpisanoj prijavi treba priložiti:
• dokaze o stručnoj spremi,
• uvjerenje o položenom stručnom ispitu
• potvrdu ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama na mirovinsko osiguranje
• domovnicu i životopis, uvjerenje da se protiv kandidata/nje ne vodi kazneni postupak za djela iz čl. 25.st.1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 , 94/13 i 98/19)
Osobe koja ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Osoba koja može ostvariti pravo prednosti prema čl.102.Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine broj 121/17) i čl.9.Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14 i 39 /18) dužna se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Osoba koja se poziva na pravo prednosti kod zapošljavanja u skladu s čl. 102.Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužna je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zapošljavanje-843/843.
Osoba koja se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl.9.Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14 i 39 /18) uz prijavu na natječaj dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
O ishodu natječaja dječji vrtić će izvijestiti kandidate u roku 8 dana od dana donošenja odluke.

Poslodavac


DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ
  • pismena zamolba: Hanamanova 3a, 10000 Zagreb