NASTAVNIK / NASTAVNICA U NASLOVNOM ZNANSTVENO-NASTAVNOM ZVANJU DOCENTA ZA PODRUČJE BIOMEDICINE I ZDRAVSTVA, POLJE KLINIČKE MEDICINSKE ZNANOSTI, GRANA


Radno mjesto


SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; povećan opseg posla
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
23.11.2018.
23.12.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
SVEUČILIŠTE U SPLITU
MEDICINSKI FAKULTET
objavljuje
NATJEČAJ 
NATJEČAJ ZA IZBOR 
I.
  • jednog nastavnika (m/ž) u naslovnom znanstveno-nastavnom zvanju docenta za područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana dermatovenerologija na Katedri za dermatovenerologiju,
Pristupnici trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15) te Pravilnikom o uvjetima i postupku izbora u zvanja Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu (veljača 2014.). Potrebna dokumentacija i dokazi koje je potrebno priložiti za izbor u određeno zvanje objavljeni su na mrežnoj adresi Povjerenstva za kadrove (http://www.mefst.hr/kadrovi).
Kandidati uz vlastoručno potpisanu prijavu prilažu: životopis, dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice ili osobne iskaznice), preslik diplome, preslik certifikata u području javne nabave, elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu u struci,  potvrdu o nekažnjavanju (ne stariju od 6 mjeseci), druge potvrde kojima se dokazuje ispunjavanje traženih uvjeta.
Fakultet zadržava pravo provođenja testiranja znanja i vještina za prijavljene kandidate koji zadovoljavaju formalne uvjete.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.), te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list HZZ). Kandidati koji se pozivaju na Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji isti mogu vidjeti na web adresi Ministarstva hrvatskih branitelja:  https://branitelji.gov.hr/.
Na oglašeni natječaj mogu se javiti osobe oba spola.
Rok natječaja za prijave za izbore u zvanja pod I. je 30 dana, a za radna mjesta pod II. i III. je 8 dana od dana objave u službenom glasilu „Narodne novine“- od petka 23. studenog 2018. god.
Nepravovremene prijave i prijave bez dokaza o ispunjavanju uvjeta neće se razmatrati.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu: Medicinski fakultet u Splitu, Služba kadrovskih poslova, Šoltanska 2, 21000  Split.

Poslodavac


SVEUČILIŠTE U SPLITU, MEDICINSKI FAKULTET U SPLITU
pismena zamolba: ŠOLTANSKA 2, 21000 SPLIT