ADMINISTRATIVNI REFERENT-SUDSKI ZAPISNIČAR /ADMINISTRATIVNA REFERENTICA-SUDSKA ZAPISNIČARKA


Radno mjesto


VUKOVAR, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
13.3.2019.
21.3.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
Potrebno napredno poznavanje informatike
  • upotreba računalnih programa

1 godinu
Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ br. 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17) i članka 2. Uredbe o raspisivanju javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ br. 78/17) uz prethodna odobrenja Ministarstva pravosuđa, klasa: 119-02/18-04/735, urbroj: 514-04-01-01-01-18-02 od 12. studenog 2018., Općinski sud u Vukovaru raspisuje
 
JAVNI NATJEČAJ
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
  
SUDSKA PISARNICA
1. administrativni referent-sudski zapisničar -1 (jedan) izvršitelj
    Stručni uvjeti:
    – srednja stručna sprema upravne, birotehničke, ekonomske ili grafičke struke, odnosno stečena srednja stručna sprema sa završenom gimnazijom ili drugom četverogodišnjom školom čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisane struke
    – jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
­    – dobro poznavanje rada na osobnom računalu (program Word i Exscel)
    – položen državni stručni ispit.
 
Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
U državnu službu na radno mjesto administrativnog referenta-sudskog zapisničara može biti primljena i osoba bez državnog stručnog ispita uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.
Službenici se primaju u državnu službu uz probni rad od 3 mjeseca.
U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Uz prijavu, kandidati/kinje su dužni priložiti:
– životopis
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice)
– presliku svjedodžbe o traženoj  stručnoj spremi
– presliku radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.
– presliku uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu ako je kandidat/kinja položio/la državni stručni ispit.
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od dana objave u "Narodnim novinama."
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Općinski sud u Vukovaru, 32000 Vukovar, Županijska 31, s naznakom: "Prijava na javni natječaj".
Potpunom prijavom smatra se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku javnog natječaja.
Kandidat/kinja koji/a ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo na prednost pri zapošljavanju prema članku 101.   Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ("Narodne novine" broj: 121/2017), članku 48. f. Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata ("Narodne novine" broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13 i 152/14), članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj: 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11)   dužan/a se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo na prednost pri zapošljavanju prema članku 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ("Narodne novine" broj: 121/2017) uz prijavu na natječaj, dužan/a je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom dužna je uz prijavu na natječaj pored dokaza o ispunjavanju uvjeta,  priložiti i  dokaze o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na prednost pri zapošljavanju sukladno članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj: 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11)  uz prijavu na javni natječaj pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
Komisija za provedbu javnog natječaja koju imenuje predsjednica suda, provest će testiranje koje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata/kinja (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima. Pisani dio testiranja se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta kandidata.
Kandidati/kinje koji/e ne budu ispunjavali formalne uvjete iz javnog natječaja neće se smatrati kandidatima/kinjama prijavljenim na javni natječaj o čemu će biti pisano obaviješteni.
Ako kandidat/kinja ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao/la prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom/kinjom prijavljenim na javni natječaj.
Javni natječaj će biti objavljen u "Narodnim novinama", na web-stranici  Ministarstva uprave (www.uprava.gov.hr) web stranici Općinskog suda u Vukovaru (sudovi.pravosudje.hr/osvu), te će o njemu biti obaviještena nadležna služba za zapošljavanje.
Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje i opis poslova biti će objavljeni na web stranici Općinskog suda u Vukovaru (sudovi.pravosudje.hr/osvu) istovremeno s objavom javnog natječaja.
Način testiranja te vrijeme i mjesto održavanja testiranja bit će objavljeni na web stranici Općinskog suda u Vukovaru (sudovi.pravosudje.hr/osvu), najmanje 5 dana prije dana određenog za testiranje.
Kandidat/kinja koji/a bude izabran/a pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, te druge izvornike dokumenata o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja uz upozorenje da se ne dostavljanje traženih isprava smatra odustajanjem od prijma u državnu službu.
Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, predsjednica suda obustaviti će postupak javnog natječaja.
O rezultatima izbora kandidati prijavljeni na javni natječaj biti će obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata/kinje na web stranici  Ministarstva uprave (www.uprava.gov.hr) i web stranici Općinskog suda u Vukovaru (sudovi.pravosudje.hr/osvu).
Dostava rješenja o prijmu svim kandidatima/kinjama smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana javne objave rješenja na web stranici Ministarstva uprave (www.uprava.gov.hr).

Poslodavac


OPĆINSKI SUD U VUKOVARU
pismena zamolba: ŽUPANIJSKA 31, VUKOVAR