ODGOJITELJ /ODGOJITELJICA


Radno mjesto


SEGET DONJI, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
2
Na određeno; povećan opseg posla
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
12.9.2019.
19.9.2019.

Posloprimac


Viša ili prvostupanjska
Nije važno
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) Dječji vrtić „Tratinčica“,Hrvatskih žrtava bb, Seget Donji na temelju odluke Upravnog vijeća , objavljuje:

                                                                  NATJEČAJ
Za radno mjesto
ODGOJITELJ/ICA—dva (2) izvršitelja (m/ž), rad na određeno puno radno vrijeme-povećani opseg posla.
  
UVJETI: Kandidati moraju ispunjavati uvjete prema čl.24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN10/97, 107/07 i 94/13), te članka 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97),položen stručni ispit.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.
Uz vlastoručno potpisanu  prijavu potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona/mobitela te po mogućnosti adresu elektroničke pošte).
Uz prijavu kandidati su dužni priložiti :
a)životopis
b)dokaz o stručnoj spremi
c)dokaz o stručnom ispitu
d)dokaz o hrvatskom državljanstvu – Domovnicu
e)potvrda o radnopravnom statusu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (elektronički zapis)
f)uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN10/97, 107/07 i 94/13)- ne starije od 6 mjeseci,
g)uvjerenje/potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak- ne starije od 6 mjeseci
h)preslik osobne iskaznice
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima RH dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti propisane dokaze o tom pravu te ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidati/kinje koje pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruju prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) dužni su uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz čl.102. Zakona , a koji se mogu pronaći na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja(link://branitelj.gov.hr/zaposljavanje-843/843).
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Dokumenti se prilažu u neovjerenom presliku. Natječajna dokumentacija neće se vraćati. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku od osam(8) dana od dana objave natječaja :
-poslati na adresu :Dječji vrtić „Tratinčica“ ,Hrvatskih žrtava bb , Seget Donji 21218
-poslati na e-mail:djecjivrtictratincicasegetdonji@net.hr
-predati u Upravu Vrtića na gore navedenu adresu svakim radnim danom od 08:00 sati do 12:00 sati sa naznakom „natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto –odgojitelj“
Obavijest o rezultatima natječaja bit će objavljen na web stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na web stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Seget Donji dana 12.09.2019.zaključno dana 19.09.2019.
Kandidati/kinje koji/je budu izabrani/e prije sklapanja ugovora o radu dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta u originalu ili ovjerenoj preslici.
Prijavom na natječaj kandidati/kinje su izričito suglasni da Dječji vrtić
„Tratinčica“—Seget Donji može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka
(NN 42/18).
 
 
 
 
 
 

Poslodavac


DJEČJI VRTIĆ TRATINČICA
  • mobitel: 099 5351740
  • e-mailom: djecjivrtictratincicasegetdonji@net.hr