ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE


Radno mjesto


ZAGREB
3
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
12.9.2019.
20.9.2019.

Posloprimac


Viša ili prvostupanjska
Potreban položen stručni ispit; ZA ODGOJITELJA PREDŠKOLSKE DJECE
1 godinu

Razina obrazovanja Sukladno čl.24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07,94/13) i Pravilniku o vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97)-VŠS-odgojitelj djece predškolske dobi
Uvjeti natječaja prema čl. 24. i čl. 25. Zakona o  predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97) - VŠS odgojitelj predškolske djece
Za oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.
Prijavi treba priložiti: dokaze o stručnoj spremi,  domovnicu i životopis, dokaz o radnom stažu, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi:  kazneni postupak za kaznena djela koja se progone po službenoj dužnosti
Može se priložiti: presliku važeće sanitarne iskaznice (ukoliko je kandidat posjeduje)
Osobe koja ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Osoba koja može ostvariti pravo prednosti prema čl.102.Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine broj 121/17) i  čl.9.Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14) dužna se u prijavi na natječaj te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Osoba koja se poziva na pravo prednosti kod zapošljavanja u skladu s čl. 102.Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužna je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zapošljavanje-843/843.
Osoba koja se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl.9.Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju  osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
U roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru, a najkasnije u roku od 60 dana od objave natječaja, obavijest o izabranom kandidatu, te mjestu i vremenu kada mogu preuzeti dokumentaciju dostavljenu uz prijavu, objavit će se na web stranici vrtića i oglasnoj ploči vrtića.

Poslodavac


DJEČJI VRTIĆ SUNČANA
  • pismena zamolba: Dječji trg 2, 10090 Zagreb