ODGOJITELJ/ICA


Radno mjesto


ZAGREB
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
12.9.2019.
20.9.2019.

Posloprimac


Viša ili prvostupanjska
Potreban položen stručni ispit; ZA ODGOJITELJA/ICU PREDŠKOLSKE DJECE
Nije važno
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Kolibri raspisuje natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta:
ODGOJITELJA/CE
• jedan (1) izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme - odgojitelj/ca zamjena za bolovanje/rodiljnji/roditeljski dopust
UVJETI
- prema čl. 24. i 25. Zakona, te Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97).
Razina obrazovanja: Viša ili prvostupanjska
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti slijedeće dokumente u preslici:
• dokaz o radnom stažu (elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariji od datuma objave natječaja)
• dokaz o stručnoj spremi (preslika)
• dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika)
• Domovnicu (preslika)
• uvjerenje nadležnog suda o ne vođenju kaznenog postupka (ne starije od 6 mjeseci) sukladno članku 25. Zakona
• životopis
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema pozitivnim propisima RH dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti. Prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) potrebno je priložiti slijedeće:
a) rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata odnosno potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata ne stariju od šest mjeseci (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka c) i e) do k) i članka 102. stavka 1. točaka c) i e) do k))
b) dokaz o nezaposlenosti - potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana (u slučaju iz članka 101. stavka 1. i članka 102. stavka 1. ovoga Zakona)
c) presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja
d) dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se prijavljuje dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi
e) potvrdu poslodavca da radno mjesto osobe iz članka 101. stavka 1. i članka 102. stavka 1. ovoga Zakona ne odgovara njegovoj stručnoj spremi (u slučaju iz članka 101. stavka 2. i članka 102. stavka 2. ovoga Zakona)
f) presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu iz članka 107. ovoga Zakona ili prava na zajamčenu minimalnu naknadu (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka g), h), i), j) i k) i članka 102. stavka 1. točaka g), h), i), j) i k) ovoga Zakona)
g) potvrdu o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske (kada se prijavljuju osobe iz članka 101. stavka 1. točaka f), i) i k) i članka 102. stavka 1. točaka f), i) i k) ovoga Zakona)
h) rodni list (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j) i k) i članka 102. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j) i k))
i) rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka a), b) i d) i članka 102. stavka 1. točaka a), b) i d)).
Poveznica na internetsku stranicu na koj su navedeni dokazi potreni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju: https://branitelji.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug/mjere/zaposljavanje-i-obrazovanje/825
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja. Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:
Dječji vrtić KOLIBRI Ruščenica 19, 10040 Zagreb, uz naznaku: „Za natječaj”
O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od osam dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata na sjednici Upravnog vijeća. objavom rezultata na web stranici vrtića.
Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta neće se razmatrati.
Poslodavac pokriva troškove prijevoza za Grad Zagreb u cijelosti. Za radnike koji žive izvan Grada Zagreba troškovi prijevoza pokrivaju se sukladno odredbama kolektivnog ugovora i Pravilnika o radu DV Kolibri
Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića KOLIBRI.
Natječaj je objavljen dana: 12.09.2019. i traje do 20.09.2019.

Poslodavac


DJEČJI VRTIĆ KOLIBRI
  • pismena zamolba: Ruščenica 19, 10040 Zagreb