ODGOJITELJ/ICA


Radno mjesto


ZAGREB
2
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
12.9.2019.
20.9.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


  • Viša ili prvostupanjska
  • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Nije važno
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj: 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 43. Statuta Dječjeg vrtića ,,Vedri daniˮ, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Vedri daniˮ objavljuje
NATJEČAJ ZA IZBOR ODGOJITELJA/ODGOJITELJICE
2 IZVRŠITELJA /ICE – rad na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme
Uvjeti: Prema članku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine, broj: 133/97).
Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati/kinje dužni su priložiti:
1. životopis;
2. dokaz o stručnoj spremi, odnosno o odgovarajućoj razini i vrsti obrazovanja;
3. dokaz o državljanstvu;
4. dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je kandidat/kinja oslobođen obveze polaganja stručnog ispita;
5. elektronički zapis (e-radna knjižica) ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje, a koji zapis/potvrda, između ostalih podataka, mora sadržavati i podatke o poslodavcu, osnovi osiguranja, početku i prestanku osiguranja, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi, radnom vremenu, općini rada/ prebivališta i trajanju staža osiguranja (ne starije od dana objave natječaja);
6. uvjerenje da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u čl. 25. st.1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od dana objave natječaja).
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat/kinja predočit će izvornik.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom u postupku natječaja.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo te uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju pravo prednosti u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17) uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14 i 39/18) uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i dokaz o invaliditetu, odnosno javnu ispravu o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Dječji vrtić „Vedri dani“, Makančeva 11a, 10000 Zagreb, uz naznaku: „Za natječaj – odgojitelj/odgojiteljica – na neodređeno vrijeme - ne otvaraj“.
Rok za podnošenje prijava na natječaj je osam (8) dana od dana objave natječaja.
O rezultatima natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni u roku osam (8) dana od dana donošenja odluke o odabiru. 
Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnim pločama Dječjeg vrtića „Vedri daniˮ dana 12.9.2019. i traje do 20.9.2019.

Poslodavac


Dječji vrtić Vedri dani
  • osobni dolazak: MAKANČEVA 11A, 10000 ZAGREB
  • pismena zamolba: Makančeva 11a, 10000 Zagreb