ODGOJITELJ/ICA


Radno mjesto


POLJANICA BISTRANSKA, ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
12.9.2019.
20.9.2019.

Posloprimac


Viša ili prvostupanjska
Nije važno

Dječji vrtić Kapljica, Potočna 4, Poljanica Bistranska, 10 298 Bistra na temelju Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Kapljica od 29.08.2019. godine objavljuje
NATJEČAJ
za radno mjesto odgojitelj
na određeno puno radno vrijeme do povratka djelatnice sa bolovanja (komplikacije u trudnoći), rodiljnog dopusta, roditeljskog dopusta i godišnjeg odmora  (1 izvršitelj/ica)
Uvjeti: Prema čl. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/07, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97) za radno mjesto odgojitelja može se prijaviti osoba oba spola koja ispunjava propisane uvjete.   
PRIJAVE NA NATJEČAJ PODNOSE SE NA ADRESU DJEČJEG VRTIĆA
u roku osam dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama  i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči dječjeg vrtića
(s naznakom – prijava za natječaj)
Kandidati uz prijavu na natječaj trebaju priložiti:
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome)
- dokaz o radnom stažu (Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog
  zavoda za mirovinsko osiguranje o dosadašnjem radnom stažu)
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice)
- presliku osobne iskaznice
- dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl. 25 Zakona o
  predškolskom odgoju i obrazovanju (potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi
  kazneni i prekršajni postupak - izdane nakon objave natječaja)
- vlastoručno napisanu izjavu kandidata da za prijem u  radni odnos ne postoje zapreke iz
   čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i  obrazovanju
- životopis.
O ishodu natječaja dječji vrtić će izvijestiti kandidate u roku osam dana od dana donošenja Odluke.

Poslodavac


DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA
  • pismena zamolba: Potočna 4, 10298 D. Bistra