ODGOJITELJ / ODGOJITELJICA PREDŠKOLSKE DJECE


Radno mjesto


LEKENIK, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
2
Na određeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
 • Smjena - poslijepodne
 • Smjena - prijepodne

Nema smještaja
U cijelosti
12.9.2019.
20.9.2019.

Posloprimac


Viša ili prvostupanjska
Potreban položen stručni ispit; državni stručni ispit
1 godinu

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Lekenik raspisuje

NATJEČAJ

za ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE/ 2 izvršitelja/ice -  na određeno vrijeme s punim radnim vremenom do 31. kolovoza 2020.

Uvjeti:

 • ispunjava uvjete za zasnivanje radnog odnosa u dječjem vrtiću iz članka 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97).
 • nepostojanje zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07 i 94/13)

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • molbu s naznakom radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje
 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi – diploma (neovjerena preslika)
 • dokaz o položenom stručnom ispitu (neovjerena preslika)
 • dokaz o državljanstvu (neovjerena preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice)
 • Uvjerenje o nekažnjavanju sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci): a) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl. 25. st. 2.), b) uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl. 25. st. 4.)
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji
 • osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnim propisima, dužne su to navesti i priložiti sve potrebne dokaze.

Može se priložiti preslika sanitarne iskaznice. Kandidati koji se pozivaju na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17), dužni su uz prijavu na natječaj priložiti dokaze koji su objavljeni na poveznici https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf i https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14) uz prijavu na natječaj dužne su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
Prednost pri zapošljavanju u odnosu na ostale kandidate ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno članku 13. stavku 2 Zakona o ravnopravnosti spolova(NN br. 82/08, 69/17).
Plaća za navedeno radno mjesto utvrđena je primjenom koeficijenta 2,40 i osnovice od 2.700,00 kuna.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Dječji vrtić Lekenik, Hermanna Gmeinera 1, 44272 Lekenik, s naznakom „ZA NATJEČAJ -   ODGOJITELJ/ICA“, u roku 8 (osam) dana od dana objave javnog natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Lekenik. 

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

Po raspisanom natječaju ne mora se izvršiti izbor, a u tom slučaju se donosi odluka o poništenju natječaja.

Rezultati natječaja biti će objavljeni na web stranici Vrtića u zakonskom roku.

Prijavom na natječaj pristupnik daje privolu Dječjem vrtiću Lekenik da njegove osobne podatke prikuplja, objavljuje i čuva u svrhu provođenja javnog natječaja za zapošljavanje. (http://vrtic-lekenik.com/wp-content/uploads/2018/06/Pravilnik-za%C5%A1tita-osobnih-podataka.pdf)

Ovaj javni natječaj objavljen je na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Lekenik 12. rujna 2019. godine, a traje do 20. rujna 2019. godine.



Poslodavac


Dječji vrtić Lekenik
 • pismena zamolba: HERMANA GMEINERA 1, 44272 LEKENIK