DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR / DIPLOMIRANA KNJIŽNIČARKA


Radno mjesto


SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
14.9.2018.
22.9.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
1 godinu
Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, objavljuje 
NATJEČAJ 
Za izbor:
- diplomirani knjižničar - radno mjesto I. vrste - 1 izvršitelj na određeno vrijeme (zamjena za bolovanje)
Posebni uvjeti:
-završen odgovarajući diplomski sveučilišni studij (magistar struke), odnosno prijašnji sveučilišni diplomski studij (VSS);
-poznavanje stranog jezika;
-radno iskustvo: 1 godina;
-trajanje probnog rada: 6 mjeseci.
Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
- životopis
- preslik diplome;
- elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje;
- dokaz o radnom iskustvu (potvrda poslodavca o vrsti poslova, ili preslik rješenja o rasporedu ili ugovora o radu);
- dokaz o poznavanju engleskog jezika (potvrda, uvjerenje, preslik indeksa i slično);
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice);
- uvjerenje kojim se dokazuje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci).
 
Fakultet zadržava pravo provođenja testiranja znanja i vještina za prijavljene kandidate koji zadovoljavaju formalne uvjete. 
Kandidati/kinje koji/a prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. 
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijma u službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14) dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj, dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. 
Sve zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati niti će podnositelji takvih prijava naknadno biti pozvani da dopune prijave. 
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a pri izboru kandidat će priložiti izvornik. 
Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su suglasni da Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka. 
Natječaj traje 8 dana od dana objave u Narodnim novinama. 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova N.N. 82/08. 
O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni pismenim putem. 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu: Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, Ruđera Boškovića 32., 21000 Split.

Poslodavac


SVEUČILIŠTE U SPLITU, FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, STROJARSTVA I BRODOGRADNJE
pismena zamolba: Ruđera Boškovića 32, 21000 Split