MEDICINSKA SESTRA / TEHNIČAR


Radno mjesto


ČAKOVEC, MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
11.9.2019.
19.9.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
Nije važno
NATJEČAJ
 
za prijem u radni odnos:
Medicinske sestre/tehničara - 1 izvršitelja/ice, na određeno vrijeme - zamjena za vrijeme privremene odsutnosti zdravstvene radnice zbog korištenja rodiljnog i roditeljskog dopusta, za obavljanje poslova u djelatnosti zdravstvene njege u kući, probni rad 30 dana
Uvjeti:
 • SSS stručna sprema, završena medicinska škola,
 • položen stručni ispit,
 • odobrenje za samostalan rad nadležne Komore,
 • osnovno informatičko znanje za rad s računalom,
 • položen vozački ispit B kategorije      
Uz molbu za zapošljavanje prilaže se u preslici:
 • kraći životopis,
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (svjedodžba ili diploma),
 • potvrda o položenom stručnom ispitu, osim kandidata koji su završili petogodišnji obrazovni program za zanimanje medicinska sestra/medicinski tehničar opće njege
 • odobrenje za samostalan rad,
 • domovnica,
 • elektronski zapis s podacima o radnom stažu izdanu od strane HZMO-a ( ne starije od mjesec dana),
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od mjesec dana),
 • vozačka dozvola B kategorije
     Sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
     Rok za podnošenje molbi je 8 dana od dana objave oglasa u Narodnim novinama.
      Nepravodobne i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.
      Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, a osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, uz prijavu su dužni priložiti i svu dokumentaciju koju posebni propis propisuje za ostvarivanje tog prava.
      Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, uz prijavu su dužni priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:  https://branitelji.gov.hr/zapošljavanje-843/843.
       Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti ostvaruju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja odluke o izboru.
Dom zdravlja pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete iz natječaja provesti testiranje (provjera znanja i sposobnosti, sklonost timskom radu, komunikacijske vještine, odgovornost i sl.), kao i provesti usmeni razgovor, o čemu će kandidati biti prethodno obaviješteni telefonskim putem.
Molbe s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u kuverti na adresu Dom zdravlja Čakovec, Ivana Gorana Kovačića 1e, 40 000 Čakovec s naznakom “za natječaj – zapošljavanje ______ (navesti točan naziv radnog mjesta). 
        Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Domu zdravlja Čakovec da se njegovi osobni podaci prikupljaju, obrađuju, objavljuju u digitalnom obliku, te čuvaju u skladu s općim aktima Doma zdravlja, radi provođenja javnog natječaja za zapošljavanje.
        Odluka o izboru kandidata javno će se objaviti na internetskoj stranici Doma zdravlja Čakovec u zakonskom roku te se kandidati neće pojedinačno obavještavati pisanim putem.  
Dom zdravlja Čakovec pridržava pravo, bez obrazloženja, djelomično ili u cijelosti, u svako doba poništiti ovaj natječaj.
 
                                                                             

Poslodavac


Dom zdravlja Čakovec
 • pismena zamolba: Čakovec, I. G. Kovačića 1e