UČITELJ/ICA ENGLESKOG JEZIKA


Radno mjesto


ROVINJ-ROVIGNO, ISTARSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
30 sati tjedno
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
12.9.2019.
19.9.2019.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Talijanski jezik
Potrebno poznavanje osnova informatike
  • excel
  • word
  • internet

Nije važno
Classe: 112-03/19-01/6
Numprot: 2171-01-18-01-19-3
Rovigno, 12 settembre 2019
Ai sensi dell’articolo 107 della Legge sull’educazione e istruzione nella scuola elementare e media superiore (GU 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12,86/12, 126/12, 94/13, 152/14,7/17,68/18) la direttrice della TOŠ – SEI ”Bernardo Benussi”di Rovinj-Rovigno in data 12 settembre 2019 bandisce il:
CONCORSO
per la copertura dei seguenti posti di lavoro:
1. un/a insegnante di LINGUA INGLESE- a tempo determinato – norma piena,
2. un/a insegnante di LINGUA INGLESE- a tempo determinato –  30 ore settimanali,
3. un PEDAGOGO/PEDAGOGISTA - a tempo determinato -  20 ore settimanali.
I candidati devono soddisfare le condizioni  stabilite dall’articolo 105 dalla Legge sull’educazione e istruzione nella scuola elementare e media superiore e le condizioni specifiche per il lavoro nella scuola della minoranza italiana  -  in base alla Legge sull’educazione e istruzione nella lingua e nella scrittura delle minoranze nazionali (GU 51/00, 56/00).
Si invitano le persone di cui all'articolo 102, capoverso 1 a 3 della Legge sui difensori croati di guerra di patria e membri delle loro famiglie (“Narodne Novine”, nr. 121/17) a presentare i documenti comprovanti i diritti ai sensi dell'articolo 103 capoverso 1 Legge sui difensori croati di guerra di patria e membri delle loro famiglie (“Narodne Novine”, nr. 121/17). Link al sito web del Ministero: https://branijat.gov.hr/support/843/843 e ulteriori informazioni sulle prove richieste per esercitare il diritto al sussidio di impiego, vedere il seguente link:https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPOŠLJAVANJU.pdf
Le domande, corredate da copie non autenticate dei documenti:
• il certificato attestante l’acquisizione del livello d’istruzione,
• il certificato di cittadinanza,
• il certificato penale, validità 6 mesi dal rilascio
• curriculum vitae,
devono pervenire entro 8 giorni dal bando del presente Concorso, alla Direzione della:
     TOŠ-SEI „Bernardo Benussi“ Rovinj-Rovigno
„per il concorso“
Viale della Gioventù 20
52210 Rovinj-Rovigno
Al concorso possono presentare domanda le persone di entrambi i sessi.
Le domande che non sono conformi alle condizioni del bando non verranno prese in considerazione.
I candidati verrano informati sull’esito del concorso entro e non oltre 30 giorni dalla scelta del candidato.
Con la presentazione di tale domanda tutti i candidati autorizzano la TOŠ –SEI „Bernardo Benussi“ Rovinj-Rovigno al trattamento e alla raccolta dei dati personali per le finalità legate al Concorso, per poter stabilire il rapporto di lavoro, per la stipulazione del contratto, per motivi di contatto, per la pubblicazione sulle pagine web e per l'esposizione dei dati in bacheca. Inoltre, al trasferimento dei dati personali a persone giuridiche in conformità alla legge, agli atti e ai regolamenti del datore di lavoro.
Tutte le richieste pervenute e i dati personali in esse contenuti, saranno tutelati dall'accesso di persone non autorizzate, archiviati e conservati in posti non accessibili a terzi in conformità a condizioni e  scadenze previsti dalla legge, atti e delibere della TOŠ –SEI „Bernardo Benussi“Rovinj-Rovigno. I facenti richiesta, prima di presentare domanda, hanno la possibilità di venire a conoscenza dei diritti e di altre informazioni a riguardo il trattamento dei propri dati personali, derivanti dal Regolamento sulla tutela dei dati personali tramite le pagine web della TOŠ –SEI „Bernardo Benussi“Rovinj-Rovigno.

La direttrice:
  Tiziana Zovich Stanić,mag.psych.

Clasa: 112-03/19-01/6
Urbrojt: 2171-01-18-01-19-3
U Rovinju, 12. rujna 2019.godine
Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12,86/12, 126/12, 94/13,152/14,7/17,68/18)ravnateljica Talijanske osnovne škole „Bernardo Benussi“- Scuola elementare italiana „Bernardo Benussi“ Rovinj - Rovigno (u daljnjem tekstu: Škola) dana 12. rujna 2019. raspisuje
NATJEČAJ
za popunu slijedećih radnih mjesta (m/ž)
 učitelj/ica ENGLESKOG JEZIKA - na određeno, puno radno vrijeme, 
 učitelj/ica ENGLESKOG JEZIKA - na određeno, nepuno radno vrijeme  - 30 sati tjedno,
 PEDAGOG/ICA - na određeno - nepuno radno vrijeme  - 20 sati tjedno.
Kandidati moraju  ispunjavati uvjete određene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, članak 105. i uvjete utvrđene Zakonom o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (NN 51/00, 56/00).
Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/2017), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14) dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Osobe koje se  pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  uz prijavu na natječaj dužne su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskihbranitelja:https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
• diplomu o stečenoj stručnoj spremi,
• domovnicu,
• uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci,
• životopis.
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Prijave koje nisu u skladu sa uvjetima natječaja neće se razmatrati.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni  u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru.
Svi kandidati podnošenjem zahtjeva daju svoju izričitu suglasnost TOŠ-SEI „Bernardo Benussi“ Rovinj-Rovigno da u njemu navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje, pohranjuje u svrhu provedbe natječaja – zasnivanje radnog odnosa, te da ih može koristiti u svrhu sklapanja ugovora, kontaktiranja i objave na  internetskim stranicama i oglasnoj ploči, kao i da vrši prijenos osobnih podataka trećim pravnim osobama u skladu s pozitivnim zakonskim propisima, ostalim aktima i pravilnicima Poslodavca.
Svi pristigli zahtjevi i u njima navedeni osobni podaci biti će zaštićeni od pristupa neovlaštenih osoba, te pohranjene na sigurno mjesto i čuvani u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim zakonskim propisima, aktima i odlukama TOŠ-SEI „Bernardo Benussi“ Rovinj-Rovigno.
Podnositelji zahtjeva prije njegova podnošenja mogu se upoznati sa svim pravima i ostalim obavijestima u svezi s postupanjem s njihovim osobnim podacima koja proizlaze iz Uredbe o zaštiti osobnih podataka putem web stranice TOŠ-SEI „Bernardo Benussi“ Rovinj-Rovigno.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti poštom u roku od osam (8) dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Škole na adresu:
TOŠ-SEI „Bernardo Benussi“ Rovinj-Rovigno
„za natječaj“
Omladinska 20
52210 Rovinj-Rovigno
Ravnateljica:
Tiziana Zovich Stanić, mag.psych.

 

Poslodavac


TALIJANSKA OSNOVNA ŠKOLA BERNARDO BENUSSI ROVINJ SCUOLA ELEMENTARE ITALIANA BERNARDO BENUSSI ROVIGNO
  • pismena zamolba: TOŠ-SEI „Bernardo Benussi“ Rovinj-Rovigno,Omladins