NASTAVNIK/NASTAVNICA MATEMATIKE


Radno mjesto


BJELOVAR, BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
1
  • Na određeno; zamjena
  • mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom

20 sati tjedno
2 smjene
Nema smještaja
Djelomično
12.9.2019.
21.9.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
Na temelju čl.107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. br.: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10), 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 ) te čl. 109. Statuta Tehničke škole Bjelovar , Tehnička škola Bjelovar raspisuje

NATJEČAJ
ZA POPUNU SLJEDEĆEG RADNOG  MJESTA

1. NASTAVNIK/CA MATEMATIKE – nepuno radno vrijeme, 10 sati nastave tjedno 20 sati ukupno računajući od četrdesetsatnog radnog vremena, jedan izvršitelj, m/ž, na određeno vrijeme, do 31.08.2020.

UVJETI :
- Zamolba ili ponuda za zaposlenje koju je potrebno vlastoručno potpisati.
- Životopis
- Dokaz o odgovarajućoj vrsti obrazovanja ( preslika diplome o stečenoj stručnoj spremi)
- Dokaz o položenom stručnom ispitu ako ga je kandidat položio.
- Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih
djela iz čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi izdano za vrijeme trajanja natječaja.
- Dokaz o evidentiranom radnom stažu ( elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje ).
- Dokaz o državljanstvu ( domovnicu ).

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu nakon završetka natječajnog postupka. Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti izvornike traženih isprava prije zaključivanja ugovora o radu.
U radni odnos ne može biti primljena osoba za čiji prijem postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Osoba koja ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i ne obavještava se o razlozima zašto
se ne smatra kandidatom natječaja.
Ukoliko kandidat koji se prijavljuje na natječaj ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema
posebnom propisu, u svojoj zamolbi dužan je pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze prema posebnom zakonu i ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidati/kinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  čl. 102. (NN 121/2017) dužni su prilikom prijave na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja te  slijediti odredbe Zakona o hrvatskim braniteljima glede prilaganja potrebne dokumentacije. Upute o navedenom nalaze se na linku: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Kandidat  koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom  (NN 157/13, 152/14, 39/18 ) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti Civilnih i vojnih invalida rata ( N.N. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 108/92, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 ) dužan je uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanje traženih uvjeta i potvrdu o statusu vojnog /civilnog invalida rata i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.
Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.
Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te čije su prijave pravodobne i potpune organizirat će se razgovor pred povjerenstvom. Kandidati su obvezni pristupiti razgovoru, u suprotnom se smatra da su povukli prijavu za natječaj. Poziv kandidatima na
Razgovor pred Povjerenstvom objavit će se na mrežnoj stranici Tehničke škole Bjelovar u  rubrici „Natječaji „ najmanje dva dana prije dana određenog za razgovor.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni na mrežnoj stranici Škole u rubrici „ Natječaji“.

Sukladno odredbama Opće uredbe (EU ) 2016/679 o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka ( NN 42/18 ), prijavom na natječaj kandidat daje privolu Tehničkoj školi Bjelovar za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dostavljenoj dokumentaciji, u svrhu provedbe istog. Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s objavom osobnih podataka  ( imena i prezimena ) na internetskoj stranici Škole, u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja.
Dokumentaciju za natječaj treba dostaviti poštom na adresu: Tehnička škola Bjelovar, Dr. Ante Starčevića 24, 43000 Bjelovar s naznakom „za natječaj“.
Natječaj je otvoren od  12.rujna 2019.  do 21. rujna 2019.
Nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se razmatrati.

Poslodavac


TEHNIČKA ŠKOLA BJELOVAR
  • pismena zamolba: Dr. Ante Starčevića 24, 43000 Bjelovar