POMOĆNI/A KUHAR/ICA


Radno mjesto


PAZIN, ISTARSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
11.9.2019.
19.9.2019.

Posloprimac


  • Završena osnovna škola
  • Srednja škola 3 godine

Nije važno
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj  87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18.), Pravilnika o radu te članka 4. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Pazinskom kolegiju – klasičnoj gimnaziji Pazin s pravom javnosti (u daljnjem tekstu: Pravilnik),

PAZINSKI KOLEGIJ - KLASIČNA GIMNAZIJA PAZIN s pravom javnosti 
raspisuje NATJEČAJ  za radno mjesto

 POMOĆNI KUHAR/POMOĆNA KUHARICA (1 izvršitelj)  – na određeno, puno radno vrijeme
                                       
Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:
psiho-fizička sposobnost i ostali uvjeti utvrđeni  Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  
                                  
Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
1. zamolbu sa životopisom
2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi/završenom obrazovanju (preslika svjedodžbe)
3. dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
4. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci)
5. elektronički zapis o radno-pravnom statusu (potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br.121/17.), dužan je uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti i sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim i braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
 
S kandidatima prijavljenima na natječaj koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama, a ispunjavaju uvjete natječaja, Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj provest će razgovor/intervju. Povjerenstvo može od kandidata zatražiti i praktičnu provjeru .
 
Kandidati u prijavi na natječaj trebaju navesti adresu, telefon/mobilni telefon odnosno adresu elektroničke pošte na koju će im biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu predviđenom za razgovor (intervju) te eventualno održavanje praktične provjere.
 
Kandidati prijavom na natječaj daju suglasnost za obradu osobnih podataka navedenih na svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.
 
Kod sklapanja ugovora o radu može se ugovoriti probni rad.
 
Rok za podnošenja prijave na natječaj je osam dana od objave natječaja (11. – 19. rujna 2019. g.) na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
 
Prijave  s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se osobno ili poštom na adresu:
Pazinski kolegij - klasična gimnazija Pazin s pravom javnosti
Dobrilina 6
52000 Pazin
s naznakom  „za natječaj“.
 
Prijave se mogu dostaviti i elektroničkom poštom na adresu kolegij@pazinski-kolegij.hr (uz obvezu kandidata da provjeri je li škola primila njegovu prijavu).
 
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
 
O rezultatima izbora kandidati će biti obavješteni u skladu s odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, na isti način i u istom roku.

 

Poslodavac


PAZINSKI KOLEGIJ - KLASIČNA GIMNAZIJA PAZIN s pravom javnosti
  • pismena zamolba: DOBRILINA 6, PAZIN 52000