MEDICINSKA SESTRA M/Ž


Radno mjesto


MAKARSKA, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
4
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
8.2.2019.
23.2.2019.

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
Potreban položen stručni ispit; državni stručni ispit za medicinsku sestru
1 godinu

MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR
– 4 izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme uz probni rad od 2 (dva) mjeseca.

Uvjeti: 
 1. Završeno srednjoškolsko obrazovanje za med. sestru/tehničara
 2. Položen stručni ispit za zdravstvenog radnika (med. sestru/tehničara)
 3. Odobrenje za samostalan rad izdano od nadležne komore (važeća licenca)
 4. Najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 5. da ne postoji zapreka iz članka 213.st.1. Zakona o socijalnoj skrbi (157/13, 152/14, 99/15, 52/16 ,16/17 i 130/17)
Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
 • životopis
 • presliku svjedodžbe o završenom obrazovan
 • presliku dokaza o položenom stručnom ispitu
 • presliku važećeg odobrenje za samostalan rad( licencu)
 •  uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci)
 •  potvrdu o radnom stažu (podaci evidentirani u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 •  potvrdu o radnom iskustvu(presliku ugovora o radu ili rješenja o rasporedu ili potvrde poslodavca(koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove)
        
Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u zatvorenoj omotnici neposredno ili poštom  na adresu: Dom za starije i nemoćne osobe-Makarska,  Kalalarga 31 Makarska, s naznakom: - „Prijava na javni natječaj“ - i s navođenjem radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje .
Rok za dostavu prijava je 8 dana  od dana objave ovog natječaja u Narodnim novinama.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Kandidati koji  prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.Za kandidate koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
 
Prije donošenja odluke o odabiru kandidata, moguće je provesti testiranje u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se kandidati primaju u radni odnos.
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Doma za starije i nemoćne osobe-Makarska (www.dom-makarska.hr) a sukladno  čl.10.st.1.toč.10. Zakona o pravu na pristup informacijama(NN broj25/13,85/15)  .
 
Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Dom za starije i nemoćne osobe-Makarska  kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

Poslodavac


DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE - MAKARSKA
 • osobni dolazak: KALALARGA 31, 21300 MAKARSKA
 • pismena zamolba: Kalalarga 31, 21300 Makarska