POMOĆNI/A RADNIK/ICA U KUHINJI


Radno mjesto


UMAG-UMAGO, ISTARSKA ŽUPANIJA
1
 • Na određeno; novootvoreni poslovi
 • mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom

Puno radno vrijeme
 • Smjena - prijepodne
 • Smjena - poslijepodne
 • Dvokratno radno vrijeme
 • Rad vikendom i praznikom

Nema smještaja
U cijelosti
8.2.2019.
16.2.2019.

Posloprimac


 • Završena osnovna škola
 • Srednja škola 3 godine
 • Srednja škola 4 godine

Nije važno
DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE „ATILIO GAMBOC“ UMAG
CENTRO PER ANZIANI E DISABILI „ATILIO GAMBOC“ UMAGO
ULICA 154. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE 5
52470 UMAG
OIB: 72427815354
 
U Umagu, 08. veljače 2019. godine
 
 
 
           Temeljem članka 212. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 157/13) , članka  43. Statuta Doma i suglasnosti Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe „Atilio Gamboc“ Umag, ravnateljica Doma raspisuje
 
NATJEČAJ
za prijem u radni odnos
 
 
 1. POMOĆNI RADNIK U ODJELU PREHRANE I POSLUŽIVANJA
  Jedan (1) izvršitelj (m/ž) na određeno radno vrijeme ( do 31.12.2019. godine) u punom radnom vremenu
   
   
  UVJETI  ZA PRIJEM  U RADNI ODNOS:
   
            Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima) te sljedeće posebne uvjete:
 
 
AD 1. POMOĆNI RADNIK U ODJELU PREHRANE I POSLUŽIVANJA
 • Stručna sprema – završeno osnovnoškolsko obrazovanje ili srednjoškolsko obrazovanje turističko ugostiteljskog smjera ili srednjoškolsko obrazovanje drugog društvenog smjera,
 • Probni rad – 3 mjeseca
 
 
U radni odnos ne može biti primljena osoba kod koje se utvrdi da za to postoje zapreke iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi.
            Sa kandidatima prijavljenim na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete a koji temeljem kompetencija navedenih u životopisu uđu u uži krug izbora, Ravnateljica i Upravno vijeće Doma ili posebno Povjerenstvo koje će biti oformljeno za provedbu natječajnog postupka, obaviti će intervju, o čemu će kandidati biti obaviješteni pismenim putem. Ako kandidat ne pristupi intervjuu u utvrđeno vrijeme, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.
 
OBVEZNA DOKUMENTACIJA:
 
Uz prijavu na Natječaj kandidati moraju dostaviti slijedeće dokumente:
 • životopis,
 • presliku osobne iskaznice,
 • presliku diplome/svjedodžbeo završenoj školi (dokaz stručnosti prema uvjetima iz Natječaja),
 • dokaz o radnom stažu - potvrda HZMO-a te Ugovor o radu ili Potvrda poslodavca kojom se potvrđuje rad na traženim poslovima
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne starijeg od dana objave natječaja)
   
  Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1.- 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne Novine“ broj 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave i dokaze iz članka 103. stavka 1. prethodno navedenog Zakona.
   
  Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva:
  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
   
  Dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju mogu se potražiti na sljedećoj poveznici:
  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
   
              Prijave na Natječaj s potrebnim dokazima o ispunjenju uvjeta  slati na adresu:
  Dom za starije i nemoćne osobe „Atilio Gamboc“ Umag
  Ulica 154. brigade Hrvatske vojske br. 5.
  52470 Umag
  „Prijava po Natječaju za prijem u radni  odnos – ne otvaraj“
   
              Natječaj je otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja na oglasnim pločama Doma za starije i nemoćne osobe „Atilio Gamboc“ Umag i Grada Umaga te na internetskim stranicama Doma za starije i nemoćne osobe „Atilio Gamboc „ Umag www.dom-umag.hr, Grada Umaga www.grad-umag.hr i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje www.hzz.hr.
   
  Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
   
  Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
  U razmatranje će se uzeti samo pravovaljane i pravovremeno pristigle prijave. Pravovaljana prijava je ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju, u obliku navedenom u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravovaljanu i pravodobnu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se prijavljenim kandidatom, a toj osobi će biti dostavljena pisana obavijest u kojoj će biti navedeni razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj. Osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv te obavijesti.
   
  Svi prijavljeni kandidati bit će obaviješteni o ishodu natječajnog postupka u zakonskom roku.
   
   
                                                                                                                Ravnateljica Doma
   
  ____________________
    Diana Lekić, mag. oec.


Poslodavac


Dom za starije i nemoćne osobe 'Atilio Gamboc' Umag
pismena zamolba: 52470 Umag, 154. brigade hrvatske vojske 5