STRUČNI/A PRVOSTUPNIK/ICA SESTRINSTVA


Radno mjesto


JASTREBARSKO, ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
20 sati tjedno
Nema smještaja
U cijelosti
8.2.2019.
16.2.2019.

Posloprimac


Viša ili prvostupanjska
Potreban položen stručni ispit; državni stručni ispit
1 godinu
Temeljem Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Radost, Jastrebarsko sa 16. sjednice održane 29.01.2019. godine, a u skladu sa člankom 50. Statuta Dječjeg vrtića Radost, Jastrebarsko i člankom 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  ( „ Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13 )  Dječji vrtić Radost, Braće Radić 10, Jastrebarsko objavljuje:
NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta
VIŠA MEDICINSKA SESTRA
- 1 izvršitelj/ica, rad na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno
UVJETI:
Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju ( „Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13 ), Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u Dječjem vrtiću ( „Narodne novine“ broj 133/97 ) te Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Radost, Jastrebarsko.
Za obavljanje poslova više medicinske sestre potrebno je imati  1 godinu radnog iskustva na poslovima medicinske sestre.
Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Dječji vrtić Radost, Braće Radić 10, 10450 Jastrebarsko s naznakom “ NATJEČAJ “ u roku 8 dana od dana objavljivanja natječaja.
Prijavi treba priložiti kratak životopis, presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi, presliku dokaza o položenom stručnom ispitu ( obveznici polaganja ),  važeće odobrenje za samostalan rad/licencu,   Potvrdu o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa ili preslike ugovora o radu i sl. u svrhu dokazivanja radnog iskustva ,Elektronički zapis/Potvrdu o radno pravnom statusu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, presliku rodnog lista te presliku osobne iskaznice.
Odabrani kandidati biti će pozvani da određenu dokumentaciju dostave u izvorniku ili ovjerenoj preslici.
Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( „Narodne novine“ broj 121/2017. ) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju sljedeće dokaze:
a ) dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rada, nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i hrvatskog branitelja bez oba roditelja ili bez roditeljske skrbi
* dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana ( nije potrebno ukoliko se radi o ostvarivanju prava na prednosti pri zapošljavanju zaposlenih osoba koje su zaposlene na poslovima koji ne odgovaraju njihovoj stručnoj spremi )
* presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja
* dokaz o oduzetoj roditeljskog skrbi
* potvrdu poslodavca da radno mjesto ne odgovara stručnoj spremi ( samo kada se prijavljuje zaposlena osoba čije radno mjesto ne odgovara njezinoj stručnoj spremi )
* rodni list djeteta i rodni list za oba roditelja s napomenom o činjenici smrti ( ili smrtni list )
* rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, odnosno nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ( dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, odnosno nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ) ili potvrda o priznatom statusu hrvatskog branitelja ne starija od 6 mjeseci ( dijete hrvatskog branitelja )
b ) dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
* dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana ( nije potrebno ukoliko se radi o ostvarivanju prava na prednosti pri zapošljavanju zaposlenih osoba koje su zaposlene na poslovima koji ne odgovaraju njihovoj stručnoj spremi )
* presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja
* potvrdu poslodavca da radno mjesto ne odgovara stručnoj spremi ( samo kada se prijavljuje zaposlena osoba čije radno mjesto ne odgovara njezinoj stručnoj spremi )
* rodni list djeteta
* rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, odnosno nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
c ) HRVI iz Domovinskog rata
* dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana ( nije potrebno ukoliko se radi o ostvarivanju prava na prednosti pri zapošljavanju zaposlenih osoba koje su zaposlene na poslovima koji ne odgovaraju njihovoj stručnoj spremi )
* rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata
* presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja
* potvrdu poslodavca da radno mjesto ne odgovara stručnoj spremi ( samo kada se prijavljuje zaposlena osoba čije radno mjesto ne odgovara njezinoj stručnoj spremi )
d ) član uže i šire obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata odnosno nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
* dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana ( nije potrebno ukoliko se radi o ostvarivanju prava na prednosti pri zapošljavanju zaposlenih osoba koje su zaposlene na poslovima koji ne odgovaraju njihovoj stručnoj spremi )
* presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja
* potvrdu poslodavca da radno mjesto ne odgovara stručnoj spremi ( samo kada se prijavljuje zaposlena osoba čije radno mjesto ne odgovara njezinoj stručnoj spremi )
* rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, odnosno nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
e ) dragovoljac iz Domovinskog rata
* dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana ( nije potrebno ukoliko se radi o ostvarivanju prava na prednosti pri zapošljavanju zaposlenih osoba koje su zaposlene na poslovima koji ne odgovaraju njihovoj stručnoj spremi )
* potvrda o priznatom statusu dragovoljca iz Domovinskog rata ne stariju od šest mjeseci
* presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja
* potvrdu poslodavca da radno mjesto ne odgovara stručnoj spremi ( samo kada se prijavljuje zaposlena osoba čije radno mjesto ne odgovara njezinoj stručnoj spremi )
f ) hrvatski branitelj iz Domovinskog rata redoslijedom od duljeg prema kraćem vremenu sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske
* dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana ( nije potrebno ukoliko se radi o ostvarivanju prava na prednosti pri zapošljavanju zaposlenih osoba koje su zaposlene na poslovima koji ne odgovaraju njihovoj stručnoj spremi )
* potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ne stariju od 6 mjeseci
* presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja
* potvrdu poslodavca da radno mjesto ne odgovara stručnoj spremi ( samo kada se prijavljuje zaposlena osoba čije radno mjesto ne odgovara njezinoj stručnoj spremi )
* potvrdu o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske
g ) dijete umrlog hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata, ako je korisnik zajamčene minimalne naknade
* dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana ( nije potrebno ukoliko se radi o ostvarivanju prava na prednosti pri zapošljavanju zaposlenih osoba koje su zaposlene na poslovima koji ne odgovaraju njihovoj stručnoj spremi )
* rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata
* presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja
* potvrdu poslodavca da radno mjesto ne odgovara stručnoj spremi ( samo kada se prijavljuje zaposlena osoba čije radno mjesto ne odgovara njezinoj stručnoj spremi )
* presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na zajamčenu minimalnu naknadu
* rodni list djeteta i rodni list roditelja – umrlog hrvatskog ratnog vojnog invalida s napomenom o činjenici smrti ( ili smrtni list )
h ) dijete umrlog dragovoljca iz Domovinskog rata, ako je korisnik zajamčene minimalne naknade
* dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana ( nije potrebno ukoliko se radi o ostvarivanju prava na prednosti pri zapošljavanju zaposlenih osoba koje su zaposlene na poslovima koji ne odgovaraju njihovoj stručnoj spremi )
* potvrdu o priznatom statusu dragovoljca iz Domovinskog rata ne stariju od 6 mjeseci
* presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja
* potvrdu poslodavca da radno mjesto ne odgovara stručnoj spremi ( samo kada se prijavljuje zaposlena osoba čije radno mjesto ne odgovara njezinoj stručnoj spremi )
* presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na zajamčenu minimalnu naknadu
* rodni list djeteta i rodni list roditelja – umrlog dragovoljca s napomenom o činjenici smrti ( ili smrtni list )
i ) dijete umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata sa 100 dana borbenog sektora, ako je korisnik zajamčene minimalne naknade
* dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana ( nije potrebno ukoliko se radi o ostvarivanju prava na prednosti pri zapošljavanju zaposlenih osoba koje su zaposlene na poslovima koji ne odgovaraju njihovoj stručnoj spremi )
* potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ne stariju od šest mjeseci
* presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja
* potvrdu poslodavca da radno mjesto ne odgovara stručnoj spremi ( samo kada se prijavljuje zaposlena osoba čije radno mjesto ne odgovara njezinoj stručnoj spremi )
* presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na zajamčenu minimalnu naknadu
* potvrdu o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske ( za hrvatskog branitelja )
* rodni list djeteta i rodni list roditelja – umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata s napomenom o činjenici smrti ( ili smrtni list )
j ) dijete dragovoljca iz Domovinskog rata, ako su roditelj i/ili dijete korisnici naknade za nezaposlene iz članka 107. Zakona ili zajamčene minimalne naknade i
* dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana ( nije potrebno ukoliko se radi o ostvarivanju prava na prednosti pri zapošljavanju zaposlenih osoba koje su zaposlene na poslovima koji ne odgovaraju njihovoj stručnoj spremi )
* potvrdu o priznatom statusu dragovoljca iz Domovinskog rata ne stariju od 6 mjeseci
* presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja
* potvrdu poslodavca da radno mjesto ne odgovara stručnoj spremi ( samo kada se prijavljuje zaposlena osoba čije radno mjesto ne odgovara njezinoj stručnoj spremi )
* presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu iz članka 107. Zakona ili prava na zajamčenu minimalnu naknadu
* rodni list djeteta
k ) dijete hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata sa 100 dana borbenog sektora, ako su roditelj i/ili dijete korisnici naknade za nezaposlene iz članka 107. Zakona ili zajamčene minimalne naknade
* dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana ( nije potrebno ukoliko se radi o ostvarivanju prava na prednosti pri zapošljavanju zaposlenih osoba koje su zaposlene na poslovima koji ne odgovaraju njihovoj stručnoj spremi )
* potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ne stariju od 6 mjeseci
* presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja
* potvrdu poslodavca da radno mjesto ne odgovara stručnoj spremi ( samo kada se prijavljuje zaposlena osoba čije radno mjesto ne odgovara njezinoj stručnoj spremi )
* presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu iz članka 107. Zakona ili prava na zajamčenu minimalnu naknadu
* potvrdu o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske ( za hrvatskog branitelja )
* rodni list djeteta
Link na popis dokaza za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Potvrdu da osoba nije pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela ili neko od prekršajnih djela te da se ne vodi kazneni niti prekršajni postupak pribaviti će Ustanova po službenoj dužnosti od nadležnih tijela sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, a nakon obavljenog izbora kandidata.
Svi izrazi koji se koriste u tekstu, a imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Dostavljena dokumentacija neće se vraćati osim ukoliko se radi o dokumentu u originalu kojim se dokazuje ostvarivanje prava prednosti. Povrat jednog ili više dokumenata može zatražiti neizabrani kandidat pisanim zahtjevom.
Informacije o obradi osobnih podataka u svrhu zasnivanja radnog odnosa nalaze se na web stranici www.radost-jaska.hr .
Obavijest kandidatima o ishodu natječajnog postupka objaviti će se na web stranici Dječjeg vrtića Radost, Jastrebarsko www.radost-jaska.hr u roku od 15 dana od dana donošenja odluke.
Dječji vrtić Radost zadržava pravo poništenja natječaja, odnosno pravo ne odabrati niti jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.
Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Radost, Jastrebarsko dana 08.02.2019.godine.

Poslodavac


DJEČJI VRTIĆ RADOST
pismena zamolba: BRAĆE RADIĆ 10, JASTREBARSKO 10450