NASTAVNIK/CA STRUKOVNIH PREDMETA ZDRAVSTVA


Radno mjesto


VIROVITICA, VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
8.2.2019.
16.2.2019.

Posloprimac


Viša ili prvostupanjska
Nije važno
 1. Nastavnik/ca strukovnih predmeta zdravstva (prvostupnik bacc.med.teh. ili dipl. medicinska sestra) – 1 izvršitelj, puna norma, na određeno vrijeme/zamjena za bolovanje
  uvjet ( bacc.med.teh. ili dipl. medicinska sestra) – položen stručni ispit prema - Pravilniku o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika (NN 2/11., 14/13.) i dopusnica za samostalan rad
 
OPĆI UVJETI:
Prema  Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14.,7/17., 68/18.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine br. 1/96., 80/99.).
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola
Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
 • životopis, te preslike slijedećih dokumenata:
 • domovnicu, rodni list, diplomu, potvrdu o pedagoško-psihološkoj naobrazbi, potvrdu ili elektronički zapis o podacima o radnom stažu evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO,
  potvrdu o nekažnjavanju (ne starija od 6 mjeseci)
   
  Dokumentacija se dostavlja u presliku .
   
  Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
   
  Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti dokaz o pravu na koje se poziva i time ostvaruje pravo na prednost  pri zapošljavanju u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
   
  Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ("Narodne novine", broj 157/13 i 152/14) uz prijavu na natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
   
  Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( NN 121/17 ) uz prijavu na natječaj dužan je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze
  dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf
   
  Rok za podnošenje prijava:

  Pismene prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku osam (8) dana  od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole s naznakom „ZA NATJEČAJ“,  na adresu: Tehnička škola Virovitica, Zbora narodne garde 29,
  33 000 Virovitica, poštom ili osobno.

   
  Rezultati natječaja svi sudionici biti će obaviješteni u roku od 15 dana od okončanja natječajnog postupka.
   


Poslodavac


TEHNIČKA ŠKOLA VIROVITICA
pismena zamolba: Zbora narodne garde 29, 33000 Virovitica