KUHAR/KUHARICA


Radno mjesto


PAKOŠTANE, ZADARSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
11.2.2019.
19.2.2019.

Posloprimac


 • Srednja škola 3 godine
 • Srednja škola 4 godine

Nije važno
Osnovna škola Pakoštane, Pakoštane raspisuje 
N A T J E Č A J
 za prijem radnika na radno mjesto
 
 1. KUHAR/ICA - 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme, do povratka nenazočne radnice
U v j e t i:
Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju imati završenu srednju školu – program kuhar/ica odnosno KV kuhar/ica i završen tečaj higijenskog minimuma.
Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:
 • životopis
 • presliku domovnice odnosno dokaz o državljanstvu
 • presliku dokaza o stručnoj spremi
 • potvrda o završenom - važećem tečaju higijenskog minimuma
 • uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 8 dana)
  Na ovaj natječaj se ravnopravno natječu osobe oba spola.
  Natječaj je objavljen 11. veljače 2019. g., a rok za dostavu prijave je 19. veljače 2019. g.
  Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze propisane posebnim zakonom i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
  Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), dužan je uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. navedenog zakona koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
  Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
  Prijave na natječaj podnose se u roku 8 dana od dana objave natječaja na adresu:
  Osnovna škola Pakoštane
  Bana Josipa Jelačića 1
  23211 Pakoštane (za natječaj)
  Zaprimljenu dokumentaciju ne vraćamo kandidatima.
  O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice Škole nakon donošenja Odluke o izboru.


Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA PAKOŠTANE
pismena zamolba: BANA JOSIPA JELAČIĆA 1, 23211 PAKOŠTANE