SPREMAČ/ICA


Radno mjesto


OSIJEK, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
2
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
11.2.2019.
20.2.2019.

Posloprimac


Završena osnovna škola
Nije važno

Na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine”br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 126/12., 94/13, 152/14., 7/17. i 68/18.) Centar za odgoj, obrazovanje i   rehabilitaciju, Vinkovačka cesta3, Osijek, raspisuje

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta:
SPREMAČICA – neodređeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno) - 2 izvršitelja, mjesto rada Osijek, probni rad 30 dana.
    Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine”br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 126/12., 94/13, 152/14., 7/17. i 68/18.)  i  Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu  rada Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju, Osijek:
       
- osnovna škola, NKV

Uz pisanu  i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti sljedeću dokumentaciju:
-  životopis,
-  dokaz o državljanstvu,
-  dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
-  uvjerenje nadležnog suda kako se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja,
- vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da ne postoje zapreke za prijam u radni odnos iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi;
- vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da pod krivičnom i materijalnom odgovornošću jamči da su svi navedeni podaci u prijavi kao i priložena dokumentacija istiniti i potpuni.
- elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koju  na osobno traženje osiguranika izdaju područne službe/uredi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ukoliko kandidat ima evidentiran radni staž.
Svi kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja biti će pozvani na usmenu i pismenu provjeru. Za kandidata koji ne pristupi testiranju u točno određeno vrijeme smatrat će se da je odustao od daljnjeg natječajnog postupka. Vrijeme i mjesto testiranja biti će objavljeno na internetskoj stranici Centra : www.coor-os.hr

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno  članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17.), uz prijavu na natječaj  dužan je, osim  dokaza o ispunjavanju  traženih uvjeta  priložiti i dokaze  o ostvarivanju  prava prednosti  prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja, poveznica:
https://gov.hr/UserDocsImages/Moja%20uprava/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13., 152/14. i 39/18.)  dužan je u prijavi na  natječaj  pozvati se na to pravo  i priložiti osim dokaza  o ispunjavanju  traženih uvjeta  i dokaz o statusu osobe  s invaliditetom.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 48.f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95.,  108/96., 82/01., 103/03. i 148/13.)  dužan je uz prijavu priložiti osim dokaza  o ispunjavanju  traženih uvjeta  i potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o tome  na koji  je način prestao radni odnos.
 Isprave se prilažu u neovjerenom presliku i ne vraćaju  se  kandidatu. Prilikom zasnivanja radnog odnsa potrebno je dostaviti izvornike dokumentacije priložene uz prijavu na natječaj.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenima na natječaj.

Prijave na natječaj dostavljaju se na adresu: Centar za odgoj, obrazovanje i   rehabilitaciju , p.p. 85,  31001 Osijek s naznakom “Za natječaj”ili osobno na adresu Vinkovačka cesta 3, 31 000 Osijek.
Natječaj je objavljen na  mrežnoj stranici  i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj  stranici i oglasnoj ploči  školske ustanove,  dana  
11. veljače 2019. godine.  Rok za prijavu  kandidata  je osam dana od dana objave natječaja.
Obavijest o rezultatima natječaja bit će objavljena na web stranici Centra:
www.coor-os.hr
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.Poslodavac


Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju
  • osobni dolazak: VINKOVAČKA CESTA 3, 31 000 OSIJEK
  • pismena zamolba: p.p. 85, 31001 Osijek