SPREMAČ/ICA


Radno mjesto


ZAGREB
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
11.2.2019.
19.2.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Završena osnovna škola
Nije važno
Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13) Dječji vrtić „Bajka“ objavljuje
N A T J E Č A J
SPREMAČ/ICA
- 1 izvršitelj (m/ž) - na određeno vrijeme - puno radno vrijeme, zamjena
UVJETI za radno mjesto su:
- prema čl. 24. i čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97)
PRIJAVA na natječaj mora biti vlastoručno potpisana, sadržavati naznaku radnog mjesta i vrste radnog odnosa za koje se prijavljuje te sljedeće priloge (preslika):
- životopis (vlastoručno potpisan)
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika)
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice)
- potvrda o podacima (o stažu) evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili elektronički zapis HZMO-a, ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak  za neko od kaznenih djela navedenih u čl.25.  st.1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13) - ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja
Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na druge kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.
Sukladno odredbi članka 103. stavak 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN 121/17) u nastavku je poveznica na dokaze koje kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti trebaju priložiti: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Osoba koja se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s  invaliditetom , uz prijavu na natječaj dužna je, osim dokaza o ispunjavanju dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaz o utvrđenom  statusu osobe sa invaliditetom.
Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom  kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka. 
Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu sa svim prilozima te koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja.
Nepotpune i  nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.
Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:
Dječji vrtić „Bajka“, Zagreb, Zorkovačka 8 - „Za natječaj - SPREMAČ/ICA na određeno vrijeme (zamjena) “
U roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru, obavijest o izabranom kandidatu, objavit će se na oglasnoj ploči i web stranici Vrtića.
Natječaj je  objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića „Bajka“ dana 11.02.2019.

Poslodavac


DJEČJI VRTIĆ BAJKA
pismena zamolba: Zorkovačka 8, 10000 Zagreb