VODITELJ ODSJEKA - DOMAR M/Ž


Radno mjesto


NOVA KRŠLJA, KARLOVAČKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; sezonski
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
Djelomično
11.2.2019.
18.2.2019.

Posloprimac


Srednja škola 3 godine
Kategorija B
Nije važnoVoditelj odsjeka – domar – 1 izvršitelj/ica
 

Uvjeti:

-srednja stručna sprema tehničkog smjera

-položen vozački ispit B kategorije
 

Uz prijavu za natječaj na radno mjesto kandidati trebaju priložiti:

  • životopis
  • presliku domovnice
  • presliku osobne iskaznice
  • presliku svjedodžbe o stručnoj spremi
  • presliku potvrde HZMO-a o radnom stažu
  • presliku vozačke dozvole 
  • izvornik ili ovjerenu presliku uvjerenja o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

 

Posao radnog mjesta obavljat će se u Novoj Kršlji, Baraćeve špilje.

NAPOMENE: 

Kandidati koji su u turističkoj sezoni 2018. bili u radnom odnosu s Ustanovom ne moraju dostavljati obveznu dokumentaciju propisanu natječajem (*izuzev uvjerenja o nekažnjavanju i potvrde HZMO-a o radnom stažu) već mogu popuniti OBRAZAC PRIJAVE  koji će biti objavljen na službenim web stranicama Ustanove (www.baraceve-spilje.hr);

Svi ugovori o radu sklapaju se s izabranim kandidatima na određeno vrijeme zbog povećanog opsega poslova u turističkoj sezoni 2019.  s probnim radom u trajanju od mjesec dana, sve sukladno internoj odluci Ustanove te javnoj objavi rezultata predmetnog natječaja na web stranicama Ustanove (www.baraceve-spilje.hr);

Prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidati po pozivu poslodavca dužni su pristupiti utvrđivanju zdravstvene sposobnosti;

Ustanova izabranim kandidatima ne osigurava smještaj;

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Javnoj ustanovi Rakovica za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata, te privolu na objavu/dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koja se dostavlja svim kandidatima i/ili objavljuje na web stranicama Ustanove. Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na natječaj.

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08 i 69/17).

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. stavku 1.-3. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su, pored svih dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i dokumentaciju propisanu člankom 103. stavkom 1. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prva prednosti pri zapošljavanju:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i/ili nepravovremene prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Natječaj je objavljen na stranicama HZZ-a 11. veljače 2019. godine i na službenoj internet stranici Javne ustanove Rakovica; zadnji dan roka za podnošenje prijave je 18. veljače 2019. godine.

Prijave se dostavljaju osobno u prostorije Ustanove, DVD Rakovica, Rakovica 29 c (pon-pet 07:00 do 15:00 h) ili šalju preporučenom pošiljkom na adresu: Javna ustanova Rakovica, Nova Kršlja bb, Rakovica 47245, sa naznakom: »Natječaj za sezonu 2019 “.

Za kandidate koji se prijavljuju na natječaj za oglašeno radno mjesto i ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se pismeno testiranje i intervju.

Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrdit će listu kandidata/kinja koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, te će na službenoj web stranici i na oglasnoj ploči objaviti mjesto i vrijeme održavanja pismenog testiranja i  intervjua najmanje 3 dana prije održavanja provjere.
Ako kandidat ne pristupi pismenom testiranju i intervjuu, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

 Poslodavac


Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području općine Rakovica
pismena zamolba: Nova Kršlja bb, 47245 Rakovica