SPREMAČ/SPREMAČICA


Radno mjesto


DVOR, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
11.2.2019.
19.2.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Završena osnovna škola
Nije važno
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10.,105/10.,90/11.,5/12.,16/12.,
86/12.,126/12.,94/13.,152/14.,7/17. i 68/18.) Osnovna škola Dvor, Ante Brune Bušića 5, Dvor, raspisuje
N A T J E Č A J
za popunu radnog mjesta
- spremačica – 1 izvršitelj/ica
- puno radno vrijeme – 40 sati tjednog radnog vremena
- određeno vrijeme
Uvjeti:
- najmanje niža stručna sprema, završena najmanje osnovna škola
Opći uvjeti sukladno općim propisima o radu, uvjeti propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 
87/08., 86/09.,
92/10.,105/10.,90/11.,16/12.,86/12.,94/13.152/14.,7/17. i 68/18.), uvjeti propisani Pravilnikom o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi ( Narodne novine br. 40/2014.).
Uz potpisanu prijavu kandidati su dužni priložiti preslike:
-  dokaza o stručnoj spremi
-  dokaza o hrvatskom državljanstvu ( domovnice i osobne iskaznice)
-  potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (elektronički zapis o radno pravnom statusu)
- uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 1 mjeseca)
-  životopis
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. stavcima 1.- 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( Narodne novine br. 
121/17. ) uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona.
Popis dokaza kojima se ostvaruje pravo na prednost prilikom zapošljavanja na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dostupan je na poveznici Ministarstva branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (Narodne novine br. 82/08. i
69/17.) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnih propisa, dužni su na to pravo se pozvati u prijavi na natječaj i priložiti dokumentaciju iz koje je vidljivo pravo na koje se pozivaju.
Rok za zaprimanje prijava kandidata je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Dvor.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu škole:
OSNOVNA ŠKOLA DVOR, Ante Brune Bušića 5, 44 440 Dvor, s naznakom „ za natječaj – spremačica“.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti pravovremeno obaviješteni putem mrežne stranice škole:
osnovna-skola-dvor@os-dvor.skole.hr

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA DVOR
pismena zamolba: A. B. BUŠIĆA 5, 44 440 DVOR