SPREMAČ/ICA


Radno mjesto


ZAGREB
2
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
11.2.2019.
19.2.2019.

Posloprimac


Završena osnovna škola
Nije važno
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Različak" raspisuje
N A T J E Č A J
za popunu radnog mjesta:
SPREMAČ/ICA
- 2 (dva) izvršitelja na određeno vrijeme do povratka na rad privremeno nenazočnih radnica.
Uvjeti:
- NKV, osnovna škola
- probni rad od 30 dana.
Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu (1.) potrebno je priložiti slijedeće dokumente u preslici:
2. dokaz o završenoj osnovnoj školi
3. domovnicu
4. elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
5. životopis
6. uvjerenje da se protiv kandidata pred stvarno i mjesno nadležnim sudom ne vodi kazneni postupak odnosno da nije potvrđena optužnica i da nije izrečena nepravomoćna osuđujuća presuda za kaznena djela navedena u članku 25. stavak 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.
Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.
S izabranim kandidatom/kinjom ugovara se probni rad od 30 dana.
Izabranog kandidata će se prije sklapanja ugovora o radu uputiti na liječnički pregled radi pribavljanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta spremača/ice, a troškove će snositi poslodavac.
Pozivamo kandidate iz članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17 - u daljnjem tekstu: Zakon) koji prilikom zapošljavanja ostvaruju prednost pod jednakim uvjetima da se u prijavi na natječaj pozovu na to pravo i da, pored dokaza o ispunjavanju uvjeta natječaja, dostave sve potrebne dokaze iz članka 103. Zakona potrebnih za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, a koji dokazi su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja (https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843).
Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se poštom ili neposredno na adresu: Dječji vrtić "Različak", Wellerov vrt 1, 10000 Zagreb, u zatvorenoj koverti s naznakom "Natječaj za spremača/icu".
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke.
Natječaj je objavljen 11.2.2019. na web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića "Različak" i traje do 19.2.2019.

Poslodavac


DJEČJI VRTIĆ RAZLIČAK
pismena zamolba: Wellerov vrt 1, 10000 Zagreb