TAJNIK / TAJNICA ŠKOLE


Radno mjesto


SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
9.11.2018.
17.11.2018.

Posloprimac


  • Viša ili prvostupanjska
  • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Nije važno
Na temelju članka 107. stavak 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14. , 7/17 i 68/18.),
V. gimnazija Vladimir Nazor Split, Split, Zagrebačka 2, raspisuje 
NATJEČAJ
za  radno mjesto 
TAJNIK / ICA ŠKOLE, na određeno puno radno vrijeme, zamjena do povratka na rad zamjenjivane radnice – 1 izvršitelj/ica 
Kandidati koji se prijavljuju na natječaj uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, trebaju ispunjavati i posebne uvjete propisane člankom 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14. , 7/17 i 68/18).
Uvjeti:
a) završen sveučilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistički diplomski stručni studij javne uprave,
b) završen preddiplomski stručni studij upravne struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a). 
Uz vlastoručnu potpisanu prijavu na natječaj, potrebno je priložiti:
-  životopis,
 -dokaz o vrsti i stupnju stručne spreme (preslika diplome),
- dokaz o državljanstvu (preslika domovnice, važeće osobne iskaznice, putovnice ili vojne
   iskaznice),
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak glede
  zapreka za zasnivanje radnog odnosa prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju o
  osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 6 mjeseci. 
Izabrani kandidat će, prije potpisivanja ugovora o radu, dostaviti Školi sve dokumente u originalu ili ovjerenoj preslici. 
Kandidatom u natječajnom postupku smatra se osoba koja je podnijela urednu, pravovremenu i potpunu prijavu na natječaj zajedno sa svim prilozima navedenim u natječaju te koja ispunjava uvjete iz natječaja.
Nepotpune, neuredne te nepravovremene prijave neće se razmatrati  niti će podnositelji takvih prijava naknadno biti pozvani na dopunu prijave.
Kandidati koji se po posebnim propisima pozivaju na prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima moraju prilikom prijave na natječaj priložiti svu potrebnu dokumentaciju i dokaze koje posebni propisi propisuju pri ostvarivanju prava na prednost kod zapošljavanja. 
Dokaze koje je potrebno priložiti za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17)  potražiti na poveznici:
https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403 
Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br.: 82/08), na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijave na natječaj je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje odnosno na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.
Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: V. gimnazija Vladimir Nazor Split, Zagrebačka 2, 21000 Split, s naznakom ˝Za natječaj – tajnik škole˝.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem.

Poslodavac


V. GIMNAZIJA VLADIMIR NAZOR SPLIT
pismena zamolba: ZAGREBAČKA 2, 21000 SPLIT