STRUČNI PRVOSTUPNIK/CA RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE - PRIPRAVNIK


Radno mjesto


ŽUPANJA, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
1
 • Na određeno; povećan opseg posla
 • pripravnik

Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
11.7.2019.
22.7.2019.

Posloprimac


Viša ili prvostupanjska
Potrebno poznavanje osnova informatike
 • osnove korištenja računala u Windows okruženju

Traži se pripravnik
opis poslova:
-       provodi razne vrste snimanja koja omogućuju prepoznavanje i praćenje toka bolesti,
-       očekuje se visok stupanj savjesnosti i odgovornosti radi vlastite zaštite i zaštite drugih ljudi od zračenja,
-       priprema pacijenta za radiološke pretrage,
-       priprema aparaturu i sve materijale potrebne za snimanje, prati tok pretrage i prema liječnikovoj uputi radi ciljane snimke,
-       vodi brigu o opremi i primjenjuju zaštitne mjere kako bi pacijente, sebe i suradnike zaštitili od zračenja,
-       odgovorni su za organizaciju rada u svojoj snimaonici, što uključuje i odlučivanje o redoslijedu uzimanja pacijenata s obzirom na njihovo stanje i vrstu pretrage.
-       sudjeluju i u ocjeni kvalitete opreme te vode odgovarajuću dokumentaciju.
-      u svojem radu koristi se suvremenom informatičkom tehnologijom,
-       vođenje dnevne i tekuće evidencije rada i propisane medicinske dokumentacije,
-       obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja.


Na temelju članka 29. stavak 10. Statuta Doma zdravlja Županja i Pravilnika o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika („N.N.“ br. 2/11. i 14/13.), Pravilnika o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž („N.N.“ br. 124/13.) te suglasnosti Ministarstva zdravstva, KLASA: 023-03/19-01/99, URBROJ: 534-01/8-19-14 od 18. travnja 2019. godine, ravnateljica Doma zdravlja Županja    r a s p i s u j e
 
                                          N A T J E Č A J
za zapošljavanje zdravstvenih radnika – pripravnika u svrhu stjecanja prvog radnog iskustva / pripravništva sljedećih zvanja
na određeno vrijeme:
 
 1. STRUČNI PRVOSTUPNIK RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE- 1 izvršitelj/ica
 2. FARM. TEHNIČAR / FARM. TEHNIČARKA- 1izvršitelj/ica
        


                UVJETI:
 • Završen stručni studij radiološke tehnologije ili završena srednja škola za farmaceutske tehničare
 • Hrvatsko državljanstvo
 • Status nezaposlene osobe bez staža osiguranja u obrazovnoj razini
 
Kriterij za odabir:
 • Prednost imaju kandidati koji su ranije završili obrazovanje
 
Uz prijavu na natječaj i životopis, kandidati su dužni priložiti u preslici:
- dokaz o stručnoj spremi- diploma (za radno mjesto pod brojem 1.) / svjedodžba o završenom        školovanju + svjedodžbe svih razreda  (za radno mjesto pod brojem 2.)
- domovnicu
- osobnu iskaznicu
- potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o dužini prijave u evidenciji nezaposlenih osoba
- potvrdu o prosjeku ocjena
- potvrdu o dužini studiranja (za radno mjesto pod brojem 1.)
- dokaz o radnom stažu (elektronički ispis staža HZMO-a, ne stariji od dana raspisivanja natječaja)
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak, ne starije od 1 mjesec
 
Prijave s kraćim životopisom, dokazom o ispunjavanju traženih uvjeta podnose se u roku od deset (10) dana od objave natječaja u Narodnim Novinama te se dostavljaju poštom ili osobnom dostavom u Dom zdravlja Županja, Županja, Dr. Franje Račkog 32 s naznakom: „Za natječaj- PRIPRAVNIK“
 
 
Kandidati/kinje trebaju ispunjavati uvjete iz Zakona o poticanju zapošljavanja sukladno kriterijima koje utvrđuje Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ), za mjeru „Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo“ (www.hzz.hr).
 
Odabrani kandidat započet će pripravništvo po dobivenoj pozitivnoj ocjeni HZZ.
 
Ovu mjeru mogu koristiti nezaposlene osobe koje se prvi put zapošljavaju u zanimanju za koje su se školovale te se osposobljava za rad u tom zanimanju, odnosno nezaposlene osobe bez staža osiguranja na poslovima u svojoj obrazovnoj razini, te prijavljene u evidenciji nezaposlenih.
 
Sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (N.N. br. 82/08., 69/17.) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
 
Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti kod prijama u javnu službu prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (N.N. br. 121/17), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (N.N. br. 157/13.,  152/14. i 39/18.), dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (N.N. br. 121/17) uz životopis i prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz životopis i prijavu na javni natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o invaliditetu.
 
Kandidati/kandidatkinje koji podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenima na natječaj.
 
O izboru pripravnika kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Doma zdravlja Županja nakon donošenja Odluke o izboru pripravnika (www.dom-zdravlja-zupanja.hr).
 
U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj osoba daje privolu Domu zdravlja  Županja za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zasnivanje radnog odnosa. 
 
Dom zdravlja Županja, Županja, Dr. Franje Račkog 32 zadržava pravo poništenja natječaja.
 
                                                                                   Ravnateljica:
                                                                                  Luca Lešić, dipl. iur.              
 

Poslodavac


DOM ZDRAVLJA ŽUPANJA
 • osobni dolazak: DOM ZDRAVLJA, DR. F. RAČKOG 32, ŽUPANJA
 • pismena zamolba: Dom zdravlja, Dr. F. Račkog 32, 32270 Županja